Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Archwiliadau

Mae'r Ymchwiliad wedi lansio 13 ymchwiliad i ystod eang o sefydliadau a nodwyd ar sail meini prawf y Panel ar gyfer dewis ymchwiliadau. Bydd yr ymchwiliadau yn rhoi llais i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol, yn galluogi'r Ymchwiliad i ddeall sut mae sefydliadau wedi methu a diogelu plant rhag cam-drin rhywiol a gwneud argymhellion ymarferol i sicrhau amddiffyniad sefydliadol gwell i blant yn y dyfodol.

Mae gwaith ymchwiliol yr Ymchwiliad yn tanategu'r Prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus ac fe gynhelir gwrandawiadau yn ystod y rhan fwyaf, os nad y cyfan, o'r ymchwiliadau.

Bydd pob ymchwiliad yn diweddu gydag adroddiad a fydd yn sefydlu casgliadau'r Ymchwiliad ar fethiannau sefydliadol ac yn nodi argymhellion ymarferol ar gyfer newid.

Mae'r 13 ymchwiliad yma yn cyfateb i gam cyntaf gwaith yr Ymchwiliad a bydd ymchwiliadau pellach yn cael eu cyhoeddi wrth i'r Ymchwiliad fynd yn ei flaen.

Astudiaethau Achos

Gan fod nifer o'n Hymchwiliadau yn cwmpasu meysydd pwnc eang, efallai y byddwn yn rhannu rhai i astudiaethau achos yn ffocysu ar adrannau llai o'r pwnc. Efallai y bydd gan astudiaeth achos, er enghraifft, ei wrandawiad penodol ei hun a fydd yn bwydo i mewn i'r ymchwiliad ehangach y mae'n rhan ohono.

Ceir rhagor o wybodaeth ar sut i reoli astudiaethau achos ym mhob ymchwiliad ar dudalennau unigol yr Ymchwiliadau yn yr adran yma o'r wefan.

Camau nesaf ar gyfer yr ymchwiliadau:

Gofynnir i unigolion a sefydliadau sydd eisiau eu dynodi yn gyfranogwyr craidd parthed ymchwiliad Cynghorau Swydd Nottingham i gyflwyno eu ceisiadau cyn dydd Gwener 21 Ebrill 2017.

Dylai ymgeiswyr ddarllen cwmpas yr ymchwiliad, y canllaw ar gyfer cyfranogwyr craidd posibl a dogfen cwestiynau cyffredin cyfranogwyr craidd yr Ymchwiliad.

Cynhelir gwrandawiad rhagarweiniol i'r ymchwiliad hwn am 10.30 ar ddydd Iau 11 Mai 2017 yn yr International Resolution Centre yn Llundain.

Mae'r Ymchwiliad eisoes wedi gwahodd ceisiadau ar gyfer statws Cyfranogwr Craidd, ac wedi cynnal un gwrandawiad rhagarweiniol neu fwy, parthed y saith ymchwiliad canlynol:

Bydd manylion unrhyw wrandawiadau rhagarweiniol pellach parthed yr ymchwiliadau hyn yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Pan fydd pob un o'r ymchwiliadau sy'n weddill mewn sefyllfa i wahodd ceisiadau ar gyfer statws Cyfranogwr Craidd ac i gynnal gwrandawiadau rhagarweiniol, bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi hynny yma.

Mae'r Ymchwiliad yn annog pob dioddefwr a goroeswr cam-drin plant yn rhywiol i rannu eu profiad.

 

Back to top