Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Ymchwiliadau

Mae'r Ymchwiliad wedi lansio 15 ymchwiliad i amrywiaeth eang o sefydliadau a nodwyd ar sail meini prawf y Panel i ddewis sefydliadau i ymchwilio iddynt.

Bydd yr ymchwiliadau'n rhoi llais i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod, gan alluogi'r Ymchwiliad i ddeall sut mae sefydliadau wedi methu ag amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol a gwneud argymhellion ymarferol i sicrhau bod sefydliadau yn amddiffyn plant yn well yn y dyfodol.

Mae gwaith archwilio'r Ymchwiliad yn sail i Wrandawiadau Cyhoeddus a chynhelir gwrandawiadau yn ystod cyfnod y mwyafrif o ymchwiliadau, ond nid pob un. 

Bydd pob ymchwiliad yn dod i ben trwy gyhoeddi adroddiad a fydd yn amlinellu casgliadau'r Ymchwiliad am fethiannau sefydliadau, gan nodi argymhellion ymarferol ar gyfer newid.

Astudiaethau Achos

Mae nifer o'n hymchwiliadau’n canolbwyntio ar feysydd pwnc mawr, felly efallai y byddwn yn rhannu rhai yn astudiaethau achos sy'n canolbwyntio ar rannau llai o'r pwnc. Er enghraifft, gellir cynnal gwrandawiad penodol i ystyried astudiaeth achos, a bydd hynny'n cyfrannu at yr ymchwiliad ehangach y mae'n rhan ohono.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am sut y caiff astudiaethau achos eu rheoli ar dudalennau ymchwiliadau unigol yn y rhan hon o'r wefan.

Camau nesaf yr ymchwiliadau:

Cynhelir yr holl wrandawiadau yng nghanolfan gwrandawiadau'r Ymchwiliad Annibynnol ar Gam-drin Plant yn Rhywiol yn 18 Pocock Street, Llundain, SE1 0BW. Yr orsaf diwb agosaf yw Southwark.

Cyhoeddwyd amserlen ein gwrandawiadau ar ein gwefan.

Back to top