Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Ymchwiliadau

Mae'r ymchwiliad wedi lansio 13 ymchwiliad i amrywiaeth eang o sefydliadau a nodwyd ar sail meini prawf y Panel i ddewis sefydliadau i ymchwilio iddynt.

Bydd yr ymchwiliadau'n rhoi llais i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod, gan alluogi'r Ymchwiliad i ddeall sut mae sefydliadau wedi methu ag amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol a gwneud argymhellion ymarferol i sicrhau bod sefydliadau yn amddiffyn plant yn well yn y dyfodol.

Mae gwaith archwilio'r Ymchwiliad yn sail i Wrandawiadau Cyhoeddus a chynhelir gwrandawiadau yn ystod cyfnod y mwyafrif o ymchwiliadau, ond nid pob un. 

Bydd pob ymchwiliad yn dod i ben trwy gyhoeddi adroddiad a fydd yn amlinellu casgliadau'r Ymchwiliad am fethiannau sefydliadau, gan nodi argymhellion ymarferol ar gyfer newid.

Astudiaethau Achos

Mae nifer o'n hymchwiliadau’n canolbwyntio ar feysydd pwnc mawr, felly efallai y byddwn yn rhannu rhai yn astudiaethau achos sy'n canolbwyntio ar rannau llai o'r pwnc. Er enghraifft, gellir cynnal gwrandawiad penodol i ystyried astudiaeth achos, a bydd hynny'n cyfrannu at yr ymchwiliad ehangach y mae'n rhan ohono.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am sut caiff astudiaethau achos eu rheoli ar dudalennau ymchwiliadau unigol yn y rhan hon o'r wefan.

Camau nesaf ar gyfer yr ymchwiliadau:

Cynhelir yr holl wrandawiadau yng nghanolfan gwrandawiadau'r Ymchwiliad Annibynnol ar Gam-drin Plant yn Rhywiol yn 18 Pocock Street, Llundain, SE1 0BW. Yr orsaf diwb agosaf yw Southwark.

Cyhoeddwyd amserlen ein gwrandawiadau ar ein gwefan yma.

Mae'r ymchwiliad yn annog pob dioddefwr a goroeswr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod i rannu eu profiad.

Back to top