Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Chwythwyr Chwiban

Gwybodaeth a rennir gan chwythwyr chwiban a'r rhai sydd wedi rhoi gwybod am fethiant sefydliadau.

Mae'r Ymchwiliad yn dymuno clywed gan chwythwyr chwiban a'r sawl sydd â gwybodaeth am fethiannau sefydliadau.

Gall eu gwybodaeth a'u profiad gyfrannu at waith yr Ymchwiliad er mwyn llywio unrhyw argymhellion a wneir ganddo yn y dyfodol i helpu i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol.

Mae'r Ymchwiliad yn awyddus i glywed gan unigolion sydd wedi (mewn perthynas â methiant sefydliadau i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol):

 • wedi bod yn chwythwr chwiban
 • wedi bod yn dyst i fethiant sefydliad tra'n gweithio mewn sefydliad neu'n cydweithio â sefydliad
 • wedi bod mewn swydd neu unrhyw rôl arall lle maent wedi gweld methiant
 • mynegi pryderon mewn perthynas â methiant sefydliad neu gydweithiwr

Beth fydd yn digwydd i'ch gwybodaeth

Os byddwch chi'n dewis cynnig gwybodaeth i'r Ymchwiliad, bydd y canlynol yn digwydd:

 • caiff ei storio'n gyfrinachol
 • gallai gael ei defnyddio mewn ymchwiliadau presennol neu rai yn y dyfodol
 • gallai gael ei defnyddio i lywio prosiectau ymchwil
 • gallai gael ei defnyddio i lywio argymhellion y dyfodol i wella ymatebion diogelu plant

Os yw'r wybodaeth rydych chi'n dymuno ei rhannu'n berthnasol i un o'n hymchwiliadau cyfredol, caiff ei hanfon at y tîm ymchwil perthnasol, a allai gysylltu â chi i'w thrafod.

Rhoi gwybod am bryderon ar hyn o bryd

Nid oes gan yr Ymchwiliad yr awdurdod i ymateb i bryderon presennol. Os ydych chi'n dymuno rhannu gwybodaeth am sefyllfa bresennol, gwnewch hynny drwy'ch canolfan diogelu plant amlasiantaethol.

Sylwer, os cawn ein hysbysu am achosion penodol o gam-drin plant, mae'n rhaid i ni atgyfeirio at yr Heddlu, ond byddwn ond yn cynnwys eich manylion cyswllt os cawn eich caniatâd.

Os byddwch chi'n dweud wrthym ni fod plentyn mewn perygl ar hyn o bryd, efallai y bydd yn rhaid i ni wneud atgyfeiriad diogelu brys, a bydd angen i ni gynnwys eich manylion cyswllt.

Amddiffyniad i chwythwyr chwiban a'r rhai sydd wedi rhoi gwybod am fethiannau sefydliadau

Nid yw'r Ymchwiliad yn gallu rhoi cyngor i unigolion am eu sefyllfa os ydynt yn dymuno chwythu'r chwiban. Fodd bynnag, mae cyngor ac arweiniad ar gael drwy'r elusen chwythu'r chwiban, Public Concern at Work.

I unrhyw un sy'n poeni y gallai weithredu'n groes i'r Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol drwy gysylltu â'r Ymchwiliad, rydym ni wedi sicrhau amddiffyniad cyfreithiol ychwanegol.

Rhoddodd y Twrnai Cyffredinol ymrwymiad ar 15 Mehefin 2015 na fyddai unrhyw ddogfen na thystiolaeth a ddarperir i'r Ymchwiliad yn arwain at, nac yn cael ei defnyddio mewn, unrhyw erlyniad o dan y Ddeddf Cyfrinchau Swyddogol neu unrhyw erlyniad am feddiant anghyfreithlon o'r dystiolaeth dan sylw.

Sut y gallwch chi rannu'ch gwybodaeth

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth rydych chi'n dymuno ei rhannu â'r Ymchwiliad ynghylch pryderon am sefydliad neu weithiwr proffesiynol, gallwch gysylltu yn y ffyrdd canlynol:

 • drwy e-bostio contact@iisca.org.uk
 • drwy ffonio Llinell Wybodaeth yr Ymchwiliad ar 0800 917 1000.
 • Ysgrifennwch i Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY.

Nodwch ar yr holl ohebiaeth ‘Gwybodaeth gan chwythwr chwiban neu unigolyn sydd wedi riportio methiant sefydliadol’ (neu rywbeth tebyg) i gynorthwyo'r Ymchwiliad.

Os oes angen, gallwn hefyd drefnu i ddarparu cyfleuster uwchlwytho digidol diogel neu i gasglu gwybodaeth ysgrifenedig neu sain drwy negesydd diogel a gaiff ei olrhain. 

Cysylltu

Os ydych chi'n dymuno gofyn cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os hoffech chi ddysgu rhagor am rannu'ch profiad, cysylltwch â ni. Gallwch gysylltu gan ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau isod, ond peidiwch â rhoi manylion unrhyw gam-drin ar hyn o bryd.

 • Ffoniwch ni ar 0800 917 1000. Mae'r llinell ar agor 9am - 5pm yn ystod yr wythnos. Mae galwadau'n rhad ac am ddim ac nid ydynt yn dangos ar eich bil.
 • E-bostiwch ni ar contact@iicsa.org.uk.
 • Ysgrifennwch atom: Rhadbost YMCHWILIAD ANNIBYNNOL IICSA. Nid oes angen stamp arnoch chi.

Ein nod yw ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 diwrnod gwaith; fodd bynnag, gallai gymryd mwy o amser i ymateb mewn cyfnodau prysurach.

Back to top