Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Chwythwyr Chwiban

Gwybodaeth a rennir gan chwythwyr chwiban a'r rhai sydd wedi rhoi gwybod am fethiant sefydliadau.

Mae'r Ymchwiliad yn dymuno clywed gan chwythwyr chwiban a'r sawl sydd â wybodaeth am fethiannau sefydliadau.

Gall eu gwybodaeth a'u profiad gyfrannu at waith yr Ymchwiliad er mwyn llywio unrhyw argymhellion a wneir ganddo yn y dyfodol i helpu i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol.

Mae'r Ymchwiliad yn awyddus i glywed gan unigolion sydd wedi (mewn perthynas â methiant sefydliadau i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol):

 • bod yn chwythwr chwiban
 • bod yn dyst i fethiant sefydliad tra'n gweithio mewn sefydliad neu'n cydweithio â sefydliad
 • wedi bod mewn swydd neu unrhyw rôl arall lle maent wedi gweld methiant
 • mynegi pryderon mewn perthynas â methiant sefydliad neu gydweithiwr

Beth fydd yn digwydd i'ch gwybodaeth

Os byddwch chi'n dewis cynnig gwybodaeth i'r Ymchwiliad, bydd y canlynol yn digwydd:

 • caiff ei storio'n gyfrinachol
 • gallai gael ei defnyddio mewn ymchwiliadau presennol neu rai yn y dyfodol
 • gallai gael ei defnyddio i lywio prosiectau ymchwil
 • gallai gael ei defnyddio i lywio argymhellion y dyfodol i wellaymatebion diogelu plant

Os yw'r wybodaeth rydych chi'n dymuno ei rhannu'n berthnasol i un o'n hymchwiliadau cyfredol, caiff ei hanfon at y tîm ymchwil perthnasol, a allai gysylltu â chi i'w thrafod.

Rhoi gwybod am bryderon ar hyn o bryd

Nid oes gan yr Ymchwiliad yr awdurdod i ymateb i bryderon presennol. Os ydych chi'n dymuno rhannu gwybodaeth am sefyllfa bresennol, gwnewch hynny drwy'ch canolfan diogelu plant amlasiantaethol.

Sylwer, os cawn ein hysbysu am achosion penodol o gam-drin plant, mae'n rhaid i ni atgyfeirio at yr Heddlu, ond byddwn ond yn cynnwys eich manylion cyswllt os cawn eich caniatâd.

Os byddwch chi'n dweud wrthym ni fod plentyn mewn perygl ar hyn o bryd, efallai y bydd yn rhaid i ni wneud atgyfeiriad diogelu brys, a bydd angen i ni gynnwys eich manylion cyswllt.

Amddiffyniad i chwythwyr chwiban a'r rhai sydd wedi rhoi gwybod am fethiannau sefydliadau

Nid yw'r Ymchwiliad yn gallu rhoi cyngor i unigolion am eu sefyllfa os ydynt yn dymuno chwythu'r chwiban. Fodd bynnag, mae cyngor ac arweiniad ar gael drwy'r elusen chwythu'r chwiban, Public Concern at Work.

I unrhyw un sy'n poeni y gallai weithredu'n groes i'r Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol drwy gysylltu â'r Ymchwiliad, rydym ni wedi sicrhau amddiffyniad cyfreithiol ychwanegol.

Rhoddodd y Twrnai Cyffredinol ymrwymiad ar 15 Mehefin 2015 na fyddai unrhyw ddogfen na thystiolaeth a ddarperir i'r Ymchwiliad yn arwain at, nac yn cael ei defnyddio mewn, unrhyw erlyniad o dan y Ddeddf Cynrinchau Swyddogol neu unrhyw erlyniad am feddiant anghyfreithlon o'r dystiolaeth dan sylw.

Sut gallwch chi rannu'ch gwybodaeth

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth rydych chi'n dymuno ei rhannu â'r Ymchwiliad ynghylch pryderon am sefydliad neu weithiwr proffesiynol, gallwch gysylltu yn y ffyrdd gwahanol:

 • drwy e-bostio contact@iisca.org.uk
 • drwy ffonio Llinell Wybodaeth yr Ymchwiliad ar 0800 917 1000.
 • Ysgrifennwch i Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY.

Nodwch ar yr holl ohebiaeth ‘Information from a whistleblower or individual who has reported institutional failure’ (neu rywbeth tebyg) i gynorthwyo'r Ymchwiliad.

Os oes angen, gallwn hefyd drefnu i ddarparu cyfleuster uwchlwytho digidol diogel neu i gasglu gwybodaeth ysgrifenedig neu sain drwy negesydd diogel a gaiff ei olrhain. 

Cysylltu â ni

Os hoffech chi holi cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os oes gennych chi wybodaeth i gefnogi ein hymchwiliadau, cysylltwch â ni:

 • Ffoniwch Linell Wybodaeth yr Ymchwiliad ar 0800 917 1000.

  Mae'r galwadau am ddim ac nid ydynt yn ymddangos ar eich bil.

 • E-bostiwch ni: share@iicsa.org.uk

 • Ysgrifennwch i Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY.

Byddwn yn ceisio ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 niwrnod gwaith.

Mae'ch preifatrwydd yn bwysig i ni.

Mae'n ofynnol i ni sicrhau y caiff yr holl wybodaeth bersonol a sensitif ei chadw'n ddiogel, ac y bydd ar gael i'r rhai y mae angen ei gweld arnynt yn unig. Ar ddiwedd yr Ymchwiliad, caiff eich holl wybodaeth ei dinistrio'n ddiogel.

Cael gwybod rhagor am ein mesurau diogelwch

Back to top