Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae dioddefwyr a goroeswyr yn gwneud cyfraniad pwysig at waith yr Ymchwiliad drwy rannu eu profiadau.

Bydd pob profiad a rennir yn cyfrannu at ein canfyddiadau a'n hargymhellion.

Mae'r Prosiect Gwirionedd yn rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA), a sefydlwyd yn 2015 i ymchwilio i fudiadau a sefydliadau sydd wedi methu â diogelu plant rhag cam-drin rhywiol.

Male in shirt

Y Prosiect Gwirionedd

Mae Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad yn rhoi cyfle i chi i rannu'ch profiad a'ch barn â'r Ymchwiliad yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

Drwy annog dioddefwyr a goroeswyr i gysylltu â ni, ein gobaith yw deall yn well beth yw helaethder, ehangder a natur cam-drin plant yn rhywiol, i geisio helpu i'w rwystro yn y dyfodol.

Profiadau a Rannwyd

These are some of the experiences of child sexual abuse shared with the Truth Project. All names and identifying details have been changed.

Ymweld â gwefan y Prosiect Gwirionedd

Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr ar agor i bob dioddefwr a goroeswr camdriniaeth rywiol yn ystod plentyndod. Fe'i sefydlwyd i'w gwneud yn haws i ddioddefwyr a goroeswyr ymgysylltu â ni, holi cwestiynau a gwneud awgrymiadau o ran sut rydym yn gweithio.

Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr (VSCP) yn darparu cyngor i'r Ymchwiliad. Mae holl aelodau'r Panel wedi treulio blynyddoedd lawer yn cefnogi goroeswyr camdriniaeth rywiol yn ystod plentyndod sydd bellach yn oedolion, gan helpu goroeswyr i godi eu llais. Maent yn sicrhau y caiff anghenion a safbwyntiau dioddefwyr a goroeswyr yn cael eu hadlewyrchu yn y gwaith sy'n cael ei wneud gan yr Ymchwiliad.

Pecyn cymorth ymgysylltu â rhanddeiliaid

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth ym mis Ionawr 2019 i wneud dioddefwyr a goroeswyr yn ymwybodol y gallant siarad â'r Ymchwiliad drwy'r Prosiect Gwirionedd. 

Chwythwyr Chwiban

Mae'r Ymchwiliad yn dymuno clywed gan chwythwyr chwiban a'r sawl sydd â wybodaeth am fethiannau sefydliadau.

Cysylltu

Os ydych chi'n dymuno gofyn cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os hoffech chi ddysgu rhagor am rannu'ch profiad, cysylltwch â ni. Gallwch gysylltu gan ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau isod, ond peidiwch â rhoi manylion unrhyw gam-drin ar hyn o bryd.

  • Ffoniwch ni ar 0800 917 1000. Mae'r llinell ar agor 9am - 5pm yn ystod yr wythnos. Mae galwadau'n rhad ac am ddim ac nid ydynt yn dangos ar eich bil.
  • E-bostiwch ni ar contact@iicsa.org.uk.
  • Ysgrifennwch atom: Rhadbost YMCHWILIAD ANNIBYNNOL IICSA. Nid oes angen stamp arnoch chi.

Ein nod yw ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 diwrnod gwaith; fodd bynnag, gallai gymryd mwy o amser i ymateb mewn cyfnodau prysurach.

Back to top