Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r adran hon o'r wefan yn benodol ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr. Mae gennych chi lais ac rydych yn haeddu gwrandawiad. Mae eich llais chi hefyd yn allweddol i'n gwaith. Rydym eisiau clywed gennych chi os methodd sefydliad eich diogelu rhag camdriniaeth, neu os methodd ymateb yn briodol i gyhuddiadau (dysgwch fwy am beth a olygir wrth 'sefydliad' yn Sut i rannu eich profiad). Unwaith y byddwn yn deall beth ddigwyddodd yn y gorffennol, gallwn gymryd camau i ddiogelu plant yn well rhag cam-drin rhywiol yn y dyfodol.

Rydym yn deall y gall siarad ynghylch, neu hyd yn oed feddwl am, yr hyn a ddigwyddodd i chi fel plentyn fod yn anodd. Byddwn yn darparu cefnogaeth wrth i chi ymgysylltu gyda'r Prosiect Gwirionedd.

Os ydych chi eisiau gadael y safle hwn yn gyflym, cliciwch ar Gadael yn Gyflym. Mae'r botwm ar gael yn y pennyn, ar gornel uchaf ochr dde pob tudalen.

Y Prosiect Gwirionedd

Mae'r Prosiect Gwirionedd yn gyfle i chi rannu eich profiad a barnau gyda'r Ymchwiliad mewn lleoliad diogel a chyfrinachol.


Pam rhannu eich profiad?

Pan fydd plant yn mynd i sefydliad fel ysgol neu eglwys, neu'n mynychu clwb, neu hyd yn oed yn aros mewn canolfan ddal, dylem fod yn hyderus y byddant yn ddiogel. Os bydd plentyn yn dweud wrth rywun mewn awdurdod – fel gweithiwr cymdeithasol, athro neu swyddog yr heddlu – ei fod wedi ei gam-drin yn ei gartref, y bydd rhywun yn gweithredu ar hyn a'r plentyn yn cael ei ddiogelu.

Mae'r Ymchwiliad hwn eisiau canfod pam na wnaeth hyn ddigwydd ar gyfer cymaint o blant yn y gorffennol. Rydym eisiau deall sut a pham y methwyd â diogelu plant ac eisiau gwneud argymhellion cryf ar sut y gellir eu hamddiffyn yn well yn y dyfodol.

Rydym angen dysgu o’ch profiad. Gallwch ein helpu i ddeall sut i gadw plant yn ddiogel. Mae eich llais yn ganolog i'n Hymchwiliad a gall eich barn helpu ein harwain ymlaen tuag at ganfod ffordd well i amddiffyn plant.

Trwy rannu eich profiad a barn, gallwch wneud gwahaniaeth i fywydau cenedlaethau i ddod a chael effaith bositif ar newidiadau i bolisïau amddiffyn plant.


Saff a diogel

Mae pawb sy'n gweithio i'r Ymchwiliad hwn eisiau gwneud plant yn fwy diogel. Rydym hefyd eisiau eich cefnogi trwy roi lle diogel i chi ble gallwch siarad yn agored am sut y methwyd eich diogelu fel plentyn.

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, gallwch fod yn hyderus y byddwn yn gwrando arnoch â thrugaredd ac na fyddwn yn eich barnu. Bydd eich gwybodaeth breifat yn cael ei thrin gyda'r lefelau uchaf o ddiogelwch a sensitifrwydd.


Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr yn rhan allweddol o'r Ymchwiliad. Ei rôl yw darparu cyngor ymgynghorol ar: gyfathrebu, ymgysylltu, ymchwil, tystiolaeth o gam-drin plant yn rhywiol, cyfeiriad ffrydiau gwaith ac argymhellion ar gyfer y dyfodol. Penodir aelodau'r Panel yn eu capasiti unigol fel dioddefwyr a goroeswyr hunan ddynodedig y mae eu profiad, gwybodaeth a galluoedd yn darparu mewnwelediad ac arbenigedd i'r Ymchwiliad. Maent yn gweithio i sicrhau yr adlewyrchir anghenion a safbwyntiau dioddefwyr a goroeswyr yng ngwaith parhaus yr Ymchwiliad. Mae aelodau'r Panel oll wedi treulio nifer o flynyddoedd yn cefnogi goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol sydd bellach yn oedolion ac yn ymdrechu i sicrhau llais i oroeswyr.

Canfyddwch fwy am y panel.


Sut i rannu eich profiad

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl ichi roi gwybod i ni beth ddigwyddodd i chi. Gallwch ddewis rhannu eich profiad gyda ni yn ysgrifenedig, neu gallwch siarad gyda ni'n bersonol. Os hoffech chi siarad gyda ni, byddwn yn trefnu i chi sgwrsio'n breifat a chyfrinachol gydag un o'n hwyluswyr hyfforddedig. Yr oll sydd angen i chi ei wneud yw rhoi'ch manylion cyswllt i ni a rhywfaint o wybodaeth atodol a byddwn mewn cysylltiad i'ch tywys trwy'r broses.

Pan fyddwch yn barod, dysgwch sut i rannu eich profiad

Back to top