Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae dioddefwyr a goroeswyr yn gwneud cyfraniad pwysig at waith yr Ymchwiliad drwy rannu eu profiadau.

Bydd pob profiad a rennir yn cyfrannu at ein canfyddiadau a'n hargymhellion.

Mae'r Prosiect Gwirionedd yn rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA), a sefydlwyd yn 2015 i ymchwilio i fudiadau a sefydliadau sydd wedi methu â diogelu plant rhag cam-drin rhywiol.

Male wearing green top

Y Prosiect Gwirionedd

Mae Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad yn rhoi cyfle i chi i rannu'ch profiad a'ch barn â'r Ymchwiliad yn ddiogel ac yn gyfrinachol.

Drwy annog dioddefwyr a goroeswyr i gysylltu â ni, ein gobaith yw deall yn well beth yw helaethder, ehangder a natur cam-drin plant yn rhywiol, i geisio helpu i'w rwystro yn y dyfodol.

Profiadau a Rannwyd

These are some of the experiences of child sexual abuse shared with the Truth Project. All names and identifying details have been changed.

Ymweld â gwefan y Prosiect Gwirionedd

Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr ar agor i bob dioddefwr a goroeswr camdriniaeth rywiol yn ystod plentyndod. Fe'i sefydlwyd i'w gwneud yn haws i ddioddefwyr a goroeswyr ymgysylltu â ni, holi cwestiynau a gwneud awgrymiadau o ran sut rydym yn gweithio.

Rhagor o wybodaeth am y Fforwm

Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr (VSCP) yn darparu cyngor i'r Ymchwiliad. Mae holl aelodau'r Panel wedi treulio blynyddoedd lawer yn cefnogi goroeswyr camdriniaeth rywiol yn ystod plentyndod sydd bellach yn oedolion, gan helpu goroeswyr i godi eu llais. Maent yn sicrhau y caiff anghenion a safbwyntiau dioddefwyr a goroeswyr yn cael eu hadlewyrchu yn y gwaith sy'n cael ei wneud gan yr Ymchwiliad.

Rhagor o wybodaeth am y Panel

Pecyn cymorth ymgysylltu â rhanddeiliaid

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth ym mis Ionawr 2019 i wneud dioddefwyr a goroeswyr yn ymwybodol y gallant siarad â'r Ymchwiliad drwy'r Prosiect Gwirionedd. 

Cael gwybod rhagor

Chwythwyr Chwiban

Mae'r Ymchwiliad yn dymuno clywed gan chwythwyr chwiban a'r sawl sydd â wybodaeth am fethiannau sefydliadau.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltu â ni

Os hoffech chi holi cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os oes gennych chi wybodaeth i gefnogi ein hymchwiliadau, cysylltwch â ni:

  • Ffoniwch Linell Wybodaeth yr Ymchwiliad ar 0800 917 1000.

    Mae'r galwadau am ddim ac nid ydynt yn ymddangos ar eich bil.

  • E-bostiwch ni: share@iicsa.org.uk

  • Ysgrifennwch i Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY.

Byddwn yn ceisio ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 niwrnod gwaith.

Mae'ch preifatrwydd yn bwysig i ni.

Mae'n ofynnol i ni sicrhau y caiff yr holl wybodaeth bersonol a sensitif ei chadw'n ddiogel, ac y bydd ar gael i'r rhai y mae angen ei gweld arnynt yn unig. Ar ddiwedd yr Ymchwiliad, caiff eich holl wybodaeth ei dinistrio'n ddiogel.

Cael gwybod rhagor am ein mesurau diogelwch

Back to top