Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r adran hon o'r wefan yn benodol ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr. Mae gennych chi lais ac rydych yn haeddu gwrandawiad. Mae eich llais chi hefyd yn allweddol i'n gwaith. Rydym eisiau clywed gennych chi os methodd sefydliad eich diogelu rhag camdriniaeth, neu os methodd ymateb yn briodol i gyhuddiadau (dysgwch fwy am beth a olygir wrth ddweud 'sefydliad' yn Ynghylch y Prosiect Gwirionedd). Unwaith y byddwn yn deall beth ddigwyddodd yn y gorffennol, gallwn gymryd camau i ddiogelu plant yn well rhag cam-drin rhywiol yn y dyfodol.

Rydym yn deall y gall siarad ynghylch, neu hyd yn oed feddwl am, beth a ddigwyddodd i chi fel plentyn fod yn anodd. Byddwn yn darparu cefnogaeth wrth i chi ymgysylltu gyda'r Prosiect Gwirionedd.

Y Prosiect Gwirionedd

Mae Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad yn gyfle i chi rannu eich profiad a barnau gyda'r Ymchwiliad mewn ffordd ddiogel a chyfrinachol. Mae nifer o ddioddefwyr a goroeswyr eisoes wedi cymryd rhan yn y Prosiect Gwirionedd, a gyda'u cysyniad, mae rhai o'u profiadau wedi eu crynhoi yng nghyhoeddiad cyntaf yr Ymchwiliad.

Trwy annog dioddefwyr a goroeswyr i siarad, rydym yn gobeithio cael gwell dealltwriaeth o raddfa, ehangder a natur cam-drin plant yn rhywiol, mewn ymgais i helpu ei atal rhag digwydd yn y dyfodol.

Os hoffech chi gysylltu i gymryd rhan yn y Prosiect Gwirionedd, cliciwch ar y ddolen isod. Y cyfan fyddwn ni'n gofyn amdano fydd eich manylion cyswllt er mwyn i ni allu cysylltu â chi am gymryd rhan yn y Prosiect Gwirionedd. Os nad ydych chi'n barod i gysylltu, gallwch glicio ar yr ail ddolen isod i gael gwybod mwy am y Prosiect Gwirionedd.

Dwi'n barod i gysylltu

neu

Hoffwn glywed mwy am eich Prosiect Gwirionedd


Saff a diogel

Mae pawb sy'n gweithio i'r Ymchwiliad hwn eisiau gwneud plant yn fwy diogel. Rydym hefyd eisiau eich cefnogi trwy roi lle diogel i chi ble gallwch siarad yn agored am sut y methwyd eich diogelu fel plentyn.

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, gallwch fod yn hyderus y byddwn yn gwrando arnoch â thrugaredd ac na fyddwn yn eich barnu. Bydd eich gwybodaeth breifat yn cael ei thrin gyda'r lefelau uchaf o ddiogelwch a sensitifrwydd os byddwch yn penderfynu cysylltu â ni. Atebwch y tri holiadur cryno a gallwn drefnu cysylltu pa ffordd bynnag sy'n gweddu orau i chi.


Cyfrinachedd

Bydd yr Ymchwiliad yn cadw'ch gwybodaeth yn gyfrinachol bob amser ac mae gennym ddyfarniad cyfreithiol mewn grym (o'r enw Gorchymyn Cyfyngu) i'n galluogi ni i wneud hyn. Yr unig eithriadau i hyn yw pe bai angen i'r Ymchwiliad drosglwyddo unrhyw wybodaeth i'r heddlu neu awdurdodau perthnasol eraill, neu fel arall fel sy'n ofynnol gan y gyfraith.

Rhaid i'r Ymchwiliad basio pob cyhuddiad o gam-drin plant ymlaen at yr heddlu. Byddwn yn pasio eich manylion cyswllt ymlaen i'r heddlu os byddwch chi'n cytuno i ni wneud hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd rhaid i ni basio eich manylion ymlaen heb eich cydsyniad i'r heddlu neu awdurdodau perthnasol eraill os ydym yn credu bod yna bryder amddiffyn plentyn neu fod rhywun mewn perygl o niwed difrifol.

Wrth gau'r Ymchwiliad, bydd eich holl wybodaeth yn cael ei dinistrio yn ddiogel.


Pam rhannu eich profiad?

Pan fydd plant yn mynd i sefydliad fel ysgol neu eglwys, neu'n mynychu clwb, neu hyd yn oed yn aros mewn canolfan ddal, dylem fod yn hyderus y byddant yn ddiogel. Os bydd plentyn yn dweud wrth rywun mewn awdurdod – fel gweithiwr cymdeithasol, athro neu swyddog yr heddlu – ei fod wedi ei gam-drin yn ei gartref, y bydd rhywun yn gweithredu ar hyn a'r plentyn yn cael ei ddiogelu.

Mae'r Ymchwiliad hwn eisiau canfod pam na wnaeth hyn ddigwydd ar gyfer cymaint o blant yn y gorffennol. Rydym eisiau deall sut a pham y methwyd a diogelu plant ac eisiau gwneud argymhellion cryf ar sut y gellir eu hamddiffyn yn well yn y dyfodol.

Rydym angen dysgu o’ch profiad. Gallwch ein helpu i ddeall sut i gadw plant yn ddiogel. Mae eich llais yn ganolog i'n Hymchwiliad a gall eich barn helpu ein harwain ymlaen tuag at ganfod ffordd well i amddiffyn plant.

Trwy rannu eich profiad a barn, gallwch wneud gwahaniaeth i fywydau cenedlaethau i ddod a chael effaith bositif ar newidiadau i bolisïau amddiffyn plant.


Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae'r Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr yn rhan allweddol o'r Ymchwiliad. Ei rôl yw darparu cyngor ymgynghorol ar: gyfathrebu, ymgysylltu, ymchwil, tystiolaeth o gam-drin plant yn rhywiol, cyfeiriad ffrydiau gwaith ac argymhellion ar gyfer y dyfodol. Penodir aelodau'r Panel yn eu capasiti unigol fel dioddefwyr a goroeswyr hunan ddynodedig y mae eu profiad, gwybodaeth a galluoedd yn darparu mewnwelediad ac arbenigedd i'r Ymchwiliad. Maent yn gweithio i sicrhau yr adlewyrchir anghenion a safbwyntiau dioddefwyr a goroeswyr yng ngwaith parhaus yr Ymchwiliad. Mae aelodau'r Panel oll wedi treulio nifer o flynyddoedd yn cefnogi goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol sydd bellach yn oedolion ac yn ymdrechu i sicrhau llais i oroeswyr.

Canfyddwch fwy am y panel..

Cysylltu â ni

Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn ynghylch yr Ymchwiliad neu os oes gennych chi wybodaeth i gefnogi ein hymchwiliadau, cysylltwch â ni:

  • Ffoniwch ein llinell wybodaeth ar 0800 917 1000

  • E-bostiwch ni: contact@iicsa.org.uk

  • Ysgrifennwch atom: Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY

We're serious about your privacy

We are required to ensure that all personal and sensitive information is safely stored, and made available only to those who need to see it. At the end of the Inquiry, all your information will be securely destroyed.

Find out more about our security measures

Back to top