Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Sut i rannu eich profiad

Mae'r Ymchwiliad hwn yn ymchwilio i sut y gallai sefydliadau yng Nghymru a Lloegr fod wedi methu diogelu plant rhag cam-drin rhywiol. Mae ein ffocws ar fethiant y sefydliad.

Wrth sôn am ‘fethiant y sefydliad’, yr hyn a olygir yw y cawsoch eich cam-drin ar eiddo neu dir y sefydliad, neu y daethoch i gysylltiad gyda'r sawl a wnaeth eich cam-drin mewn sefydliad, neu os oedd rhywun yn y sefydliad yn gwybod beth oedd yn digwydd, neu os gwnaethoch chi ddweud wrth rywun mewn awdurdod (fel gweithiwr cymdeithasol, athro, offeiriad neu swyddog yr heddlu) ac na wnaethpwyd unrhyw beth i atal y camdriniwr.

Wrth sôn am 'sefydliad' rydym yn golygu sawl peth. Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Gartrefi plant
 • Ysgolion
 • Clybiau plant fel clybiau chwaraeon neu weithgaredd
 • Canolfannau cadw ieuenctid
 • Eglwysi neu sefydliadau crefyddol
 • Cyfryngau
 • Y Lluoedd Arfog
 • Elusennau
 • Gwasanaethau cymdeithasol, yr heddlu, a gwasanaethau neu sefydliadau eraill sy'n cael eu rhedeg gan y llywodraeth
 • Neu unrhyw sefydliad tebyg.

Efallai bod un neu fwy o'r enghreifftiau hyn yn berthnasol i chi. Neu efallai'ch bod wedi dioddef cam-drin rhywiol gan aelod o'r teulu, neu gyfaill i'r teulu, neu hyd yn oed rywun nad oeddech yn ei adnabod ac, wrth i chi adrodd amdano, nad ymatebwyd yn briodol i hyn. Mae hyn yn golygu bod rhywun mewn awdurdod wedi methu gweithredu ar arwyddion o gam-drin a'ch bod wedi eich siomi gan sefydliad oedd ȃ dyletswydd i'ch diogelu.

Beth bynnag yw eich profiad, gallwch helpu ein hymchwiliad trwy roi gwybod i ni beth ddigwyddodd i chi. Rydym eisiau bod mor gynhwysol â phosibl yn ein Prosiect Gwirionedd. Os ydych chi eisiau rhannu eich profiad, ond nad ydych yn siŵr os yw hyn o fewn cwmpas yr Ymchwiliad cysylltwch â ni er mwyn i ni allu eich cynghori.

Cyfrinachedd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein Cylch Gorchwyl yn gofyn i ni sicrhau bod unrhyw wybodaeth bersonol a sensitif yn cael ei storio'n ddiogel, ac ar gael i'r rhai sydd angen ei gweld yn unig. Wrth gau'r Ymchwiliad, bydd eich holl wybodaeth yn cael ei dinistrio yn ddiogel.

Bydd yr Ymchwiliad yn cadw'ch gwybodaeth yn gyfrinachol bob amser ac mae gennym ddyfarniad cyfreithiol mewn grym (o'r enw Gorchymyn Cyfyngu) i'n galluogi ni i wneud hyn. Yr unig eithriad i hyn yw pe bai angen i'r Ymchwiliad drosglwyddo unrhyw wybodaeth i'r heddlu, neu fel arall fel sy'n ofynnol gan y gyfraith.

Beth fydd yn digwydd?

Mae angen i chi gymryd pedwar cam i rannu eich profiad.

1 Cysylltwch â ni

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i gysylltu. Bydd y ffurflen yn gofyn i chi am rywfaint o wybodaeth sylfaenol ynghylch eich profiad a'ch manylion cyswllt dewisol.

2Byddwn yn cysylltu â chi ac yn gofyn sut fyddai orau gennych chi rannu eich profiad

Byddwn yn ymateb ymhen 15 niwrnod gwaith ac yn rhoi'r dewis i chi o naill ai anfon gwybodaeth atom ynghylch eich profiad, neu roi gwybod i ni beth a ddigwyddodd yn bersonol (mewn sesiwn un i un cyfrinachol).

3 Rhannu eich profiad

Gallwch ddewis sut i roi gwybod i ni ynghylch beth a ddigwyddodd i chi. Gallwch ddweud cymaint neu cyn lleied ag y dymunwch ynghylch eich profiadau. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n cofio popeth, neu os oes yna rywbeth nad ydych chi eisiau ei rannu. Ni fyddwn yn gofyn i chi brofi unrhyw beth y byddwch yn ei ddweud wrthym. Mae’n bwysig i ni eich bod yn teimlo mai chi sy'n rheoli beth ydych chi'n ei rannu.

Anfon gwybodaeth atom

Gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd i chi mewn ffeil sain, fideo neu'n ysgrifenedig. Gallwch bostio hyn atom neu ei anfon mewn e-bost. Rydym yn hapus i dderbyn dogfennau ysgrifenedig neu unrhyw beth arall yr hoffech anfon atom yn ddigidol. Os nad ydych yn siŵr a fyddwn ni'n gallu derbyn math penodol o gyfrwng cysylltwch â ni am gyngor.

Sesiwn breifat

Pe byddai'n well gennych chi gael sesiwn breifat, fe'ch gwahoddir i ddisgrifio eich profiad i aelod o'r Ymchwiliad mewn lleoliad sydd mor gyfleus i chi â phosibl. Gallwch ddod â ffrindiau, teulu neu eraill i'ch cefnogi. Bydd gweithiwr proffesiynol hyfforddedig hefyd ar gael ar gyfer cefnogaeth atodol os byddwch eisiau. Os byddwch chi'n cytuno, byddwn yn gwneud recordiad sain o'r hyn a ddywedwch wrthym ac yna'n ysgrifennu crynodeb.

Bydd popeth a ddywedwch chi wrthym ac unrhyw beth a anfonwch yn cael ei gadw'n ddiogel. Ni fydd eich enw yn cael ei gyhoeddi na'i wneud yn gyhoeddus. Gallwch hefyd newid eich meddwl am sut y gellir defnyddio eich gwybodaeth ar unrhyw adeg cyn i'n hadroddiadau gael eu cyhoeddi.

Pasio gwybodaeth ymlaen at yr heddlu

Mae gennym ddyletswydd i basio pob cyhuddiad o gam-drin plant ymlaen at yr heddlu. Ni fyddwn yn pasio eich enw na manylion cyswllt ymlaen os nad ydych eisiau i ni wneud hynny, oni bai ei fod yn angenrheidiol i amddiffyn plentyn sydd dan risg o gam-drin ar hyn o bryd. Yn gyntaf bydd yr Ymchwiliad yn asesu a oes plentyn dan risg o gam-drin a gall yr heddlu wneud ail asesiad cyn gweithredu.

Os ydych chi'n cydsynio i roi'ch manylion personol i'r heddlu, efallai gwnaiff swydd yr heddlu neu aelod o staff yr heddlu gysylltu â chi i drafod yr wybodaeth yr ydych wedi ei darparu i'r Ymchwiliad, ond efallai hefyd na fyddant. Gallai gymryd rhai dyddiau i'r heddlu gysylltu â chi.

4Rydym yn ystyried beth sydd gennych i'w ddweud

Bydd eich llais, a llais nifer o'r dioddefwyr a goroeswyr eraill sy'n rhoi gwybod i ni beth a ddigwyddodd iddynt, yn ein helpu i lunio ein Hadroddiadau Ymchwiliad ac ymchwil. Rydym eisiau dysgu o'ch profiad chi i allu amddiffyn plant yn well rhag cam-drin rhywiol. Byddwn yn defnyddio'r ddealltwriaeth hon yn ein hadroddiadau, a fydd yn rhoi mewnwelediad i'r llywodraeth a sefydliadau ar sut i wella amddiffyn plant. Ni fydd modd eich adnabod yn bersonol yn yr Adroddiadau nac unrhyw le arall yn rhan o'r broses Ymchwiliad.

I weld crynodeb o'r camau hyn, darllenwch Prosiect Gwirionedd - Rhannu eich profiad: beth i'w ddisgwyl (pdf). Mae'r ddolen yn agor tudalen y we newydd, ond gallwch hefyd ei argraffu i'w ddarllen eto os byddai'n well gennych.


Sut ydym yn defnyddio’ch gwybodaeth?

Ymchwil

Oni bai eich bod chi'n gofyn i ni beidio â gwneud hynny, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth am eich profiadau yr ydych chi wedi'i darparu i'n helpu ni i ddeall materion cam-drin plant yn rhywiol yn well. Mae hyn yn golygu y gallwn ddefnyddio eich gwybodaeth i gyflawni ymchwil tra bod yr Ymchwiliad yn mynd yn ei flaen ac i wneud argymhellion i helpu diogelu plant yn y dyfodol. Bydd rhai o'n hadroddiadau ymchwil yn cael eu cyhoeddi yn ysgrifenedig ac mewn erthyglau ar-lein.

Crynodebau dienw

Hoffem hefyd droi eich profiad yn grynodeb dienw. Efallai y byddwn yn cyhoeddi'r crynodeb hwn ynghyd â'n hadroddiadau. Ni fyddwn yn cynnwys manylion amdanoch chi na'r sefydliad(au) yr ydych chi wedi dweud wrthym amdanynt.

Dweud eich dweud

Wedi i chi rannu eich profiad, byddwch hefyd yn cael cyfle i “ddweud eich dweud”. Mae hyn yn golygu y gallwch adael neges yn ddienw ynghylch eich profiad. Byddwn yn cyhoeddi'r negeseuon hyn i helpu pobl i ddeall effaith cam-drin plant yn rhywiol ac i adnabod pam ei bod mor bwysig ein bod yn diogelu plant yn y dyfodol.

Ymchwiliadau

Wedi i chi rannu eich profiad, efallai y byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i ddarparu gwybodaeth i ymchwiliadau'r Ymchwiliad os bydd eich profiad yn rhan o gwmpas un o'n hastudiaethau achos. Os felly, byddwch yn gallu dewis a hoffech wneud hyn neu beidio.

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol, a byddwn yn sicrhau na fydd neb yn gallu eich adnabod o'r ymchwil, crynodeb dienw a dweud eich dweud. Bydd yr wybodaeth y byddwn yn ei chasglu yn cael ei chadw yn breifat, a bydd yn cael ei dinistrio yn ddiogel pan fydd yr Ymchwiliad wedi'i gwblhau.

Gallwch hefyd newid eich meddwl am sut y gellir defnyddio eich gwybodaeth ar unrhyw adeg cyn i'n hadroddiadau gael eu cyhoeddi.

Os nad ydych chi eisiau i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth fel hyn, gallwch roi gwybod i ni fel a ganlyn:

 • Anfonwch e-bost atom yn contact@iicsa.org.uk
 • Neu gallwch ffonio ein llinell wybodaeth ar 0800 917 1000
Back to top