Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Amddiffyn Plant tu allan i'r Deyrnas Unedig

Ymchwiliad i ba raddau y mae sefydliadau wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldebau i amddiffyn plant tu allan i'r Deyrnas Unedig rhag cam-drin rhywiol o ddifri.

Yn y blynyddoedd diweddar, gwelwyd honiadau difrifol ynghylch camdriniaeth rywiol ar blant gan unigolion yn gweithio i sefydliadau Prydeinig dramor.

Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar sefydliadau wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr sy'n recriwtio pobl i weithio dramor, yn cynnwys y Lluoedd Arfog, y Swyddfa Dramor a Chymanwlad, Cyngor Prydain a chwmnïau preifat a sefydliadau elusennol. Bydd yn archwilio i ba raddau mae sefydliadau o'r fath wedi methu yn eu dyletswydd i amddiffyn plant dramor trwy, er enghraifft, gyflogi unigolion na ddylent fod yn gweithio gyda phlant.

Byddwn hefyd yn archwilio pa mor effeithiol mae system gyfiawnder y Deyrnas Unedig yn barod i daclo'r potensial ar gyfer cam-drin dramor gan y rhai sy'n hysbys i awdurdodau yng Nghymru a Lloegr i fod yn cyflwyno risg i blant. Yn ogystal, byddwn yn ystyried digonolrwydd ymatebion San Steffan i adroddiadau o fethiannau sefydliadol i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol mewn tiriogaethau tramor.

 

Newyddion Perthnasol

Camau Nesaf:

Cynhaliwyd gwrandawiad rhagarweiniol i'r astudiaeth achos Rhaglenni Mudiad Plant am 14:00 ar 28 Gorffennaf yn y Llysoedd Cyfiawnder Brenhinol.

Bydd manylion gwrandawiadau rhagarweiniol pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top