Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Amddiffyn Plant tu allan i'r Deyrnas Unedig

Ymchwiliad i ba raddau y mae sefydliadau wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldebau i amddiffyn plant tu allan i'r Deyrnas Unedig rhag cam-drin rhywiol o ddifri.

1. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar i ba raddau y mae sefydliadau wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldebau i amddiffyn plant tu allan i'r Deyrnas Unedig rhag cam-drin rhywiol o ddifri. Bydd yr ymchwiliad yn ymgorffori ymchwiliadau achosion penodol, adolygiad o wybodaeth sydd ar gael o adroddiadau ac adolygiadau wedi eu cyhoeddi a heb eu cyhoeddi, achosion llys, ac ymchwiliadau.

2. Wrth ymchwilio i ba raddau mae sefydliadau wedi ystyried eu dyletswydd i ddiogelu plant dramor o ddifri, bydd yr Ymchwiliad yn ystyried, yn benodol:

2.1. a yw adrannau llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau preifat ac/neu elusennol wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd gofal digonol i amddiffyn y plant hynny y maent wedi eu hanfon neu leoli dramor;

2.2. a yw'r lluoedd arfog, adrannau llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau preifat ac/neu elusennol wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd gofal digonol i sicrhau nad yw eu cyflogeion yn cyflwyno risg i blant yn byw dramor ac/neu a ydynt wedi cymryd camau priodol mewn ymateb i gyhuddiadau bod eu cyflogeion yn ymwneud â cham-drin plant yn rhywiol dramor;

2.3. a yw ymatebion adrannau llywodraeth wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr i adroddiadau o fethiannau sefydliadol i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol mewn tiriogaethau tramor a thiriogaethau dibynnol ar y Goron wedi bod yn briodol;

2.4. a yw asiantaethau gorfodi'r gyfraith, y system cyfiawnder troseddol, ac unrhyw awdurdodau cyhoeddus eraill wedi bod yn effeithiol o ran atal teithiau dramor gan, neu wedi hysbysu awdurdodau tramor o, unigolion sy'n hysbys i awdurdodau'r Deyrnas Unedig fel rhai sy'n cyflwyno risg i blant.

3. Bydd yr ymchwiliad yn ystyried priodoldeb y fframwaith statudol a rheoleiddiol sy'n berthnasol i gam-drin plant yn rhywiol dramor, gan gynnwys parthed:

3.1. gweithredu'r gyfundrefn fetio a rhwystro statudol gan sefydliadau sy'n recriwtio unigolion i weithio dramor;

3.2. monitro rhai sy'n cam-drin plant yn rhywiol gan yr asiantaethau cyfiawnder troseddol a gorfodi'r gyfraith yng Nghymru a Lloegr;

3.3. gorchmynion sifil, yn cynnwys gorchmynion teithio tramor a gorchmynion risg o niwed difrifol a ddarparwyd gan y Ddeddf Troseddau Rhyw 2003; a gorchmynion atal troseddau rhyw a ddarparwyd gan y Ddeddf Troseddau Gwrthgymdeithasol a Phlismona 2014.

4. O ganlyniad i'r ymchwiliadau a sefydlwyd uchod, bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi adroddiad yn sefydlu ei gasgliadau, gwersi a ddysgwyd ac argymhellion i wella amddiffyn plant tu allan i'r Deyrnas Unedig ble mae gan sefydliadau yng Nghymru a Lloegr rywfaint o gyfrifoldebau drostynt.

Diogelu Plant Tu Allan i'r Deyrnas Unedig - Diffiniad o'r Cwmpas

Astudiaeth Achos i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn ymwneud â Rhaglenni Mudo Plant

1. Bydd yr ymchwiliad cyffredinol i amddiffyn plant tu allan i'r Deyrnas Unedig yn cael ei gyflawni trwy nifer o astudiaethau achos manylach. Y cyntaf o'r rhain fydd astudiaeth achos i fethiannau sefydliadol sefydliadau wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr parthed cam-drin plant yn rhywiol yn rhan o raglenni mudo plant (“plant ymfudol” neu “gyn blant ymfudol”). Roedd plant ymfudol yn cael eu symud o ofal neu oddi wrth eu teuluoedd yng Nghymru a Lloegr a'u gosod mewn sefydliadau neu gyda theuluoedd dramor gan adrannau llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau preifat ac/neu elusennol yng Nghymru a Lloegr.

2. Mae Pwyllgor Dethol Tŷ'r Cyffredin ar Iechyd wedi amcangyfrif i 150,000 o blant Prydeinig gael eu hanfon dramor dan raglenni mudo plant, yn bennaf i Ganada, Awstralia a De Rhodesia (Zimbabwe bellach). Mae rhai cyn blant ymfudol wedi honni eu bod yn destun cam-drin rhywiol naill ai cyn ymfudo, mewn cartrefi neu sefydliadau eraill yng Nghymru a Lloegr, ac/neu yn y sefydliadau ble cawsant eu hanfon. Yn ogystal ag ystyried cyhuddiadau unigol, bydd yr ymchwiliad hwn yn ymgorffori adolygiad o wybodaeth sydd ar gael o adroddiadau ac adolygiadau wedi eu cyhoeddi a heb eu cyhoeddi, achosion llys, ac ymchwiliadau blaenorol perthnasol.

3. Bydd yr Ymchwiliad yn ystyried y materion canlynol:

3.1. a wnaeth adrannau llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau preifat ac/neu elusennol wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr gymryd gofal digonol i amddiffyn plant oedd yn rhan o raglenni ymfudo plant;

3.2. i ba raddau roedd adrannau llywodraeth, awdurdodau cyhoeddus, sefydliadau preifat ac/neu elusennol wedi eu lleoli yng Nghymru a Lloegr yn ymwybodol, neu i ba raddau y dylent fod wedi bod yn ymwybodol, o gyhuddiadau neu dystiolaeth o gam-drin rhywiol yn ymwneud â phlant oedd yn rhan o raglenni ymfudo plant, ac a gymerwyd camau priodol mewn ymateb;

3.3. digonolrwydd y gefnogaeth ac unioniad a gynigiwyd i unigolion oedd wedi dioddef cam-drin rhywiol parthed eu cynhwysiad mewn rhaglenni ymfudo plant.

4. Bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi adroddiad yn sefydlu ei gasgliadau, gwersi a ddysgwyd, ac argymhellion. 

Astudiaeth achos Rhaglenni Ymfudo Plant - Diffiniad o'r Cwmpas

Astudiaeth achos Rhaglenni Ymfudo Plant - Datganiad Cefndir

Back to top