Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Atebolrwydd ac Iawndal i Ddioddefwyr a Goroeswyr Camdriniaeth

Ymchwiliad i edrych i ba raddau mae gwasanaethau cefnogaeth a phrosesau cyfreithiol cyfredol sydd ar gael yn cyflawni unioniad i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant.

Mae'r ymchwiliad yn ffocysu ar y gwasanaethau cefnogaeth ac unioniad cyfreithiol sydd ar gael i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol. Mae'n ymateb i adroddiadau lluosog o wasanaethau cefnogaeth annigonol, cwmnïau yswiriant rhwystrol a system cyfiawnder troseddol nad yw o reidrwydd yn darparu unioniad dilys. Byddwn hefyd yn archwilio pa mor foddhaol yw cynlluniau iawndal yn cynnwys dyfarniadau a wnaed yn dilyn collfarn mewn achosion troseddol a dyfarniadau gan Yr Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol.

Ymysg yr astudiaethau achos yn yr archwiliad hwn, byddwn yn archwilio profiad y dioddefwyr a’r goroeswyr o gamdriniaeth rywiol yn Ysgol Gymeradwy Forde Park ac mewn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru. Byddwn yn archwilio i ba raddau mae mecanweithiau cyfredol ar gyfer cefnogaeth ac iawndal yn helpu neu'n llesteirio bodloni'r hawl i wirionedd, atebolrwydd, iawndal a sicrwydd na fydd yn digwydd eto.

Newyddion Perthnasol

Camau Nesaf:

Nid yw'r Ymchwiliad yn derbyn ceisiadau am statws cyfranogwr craidd nac yn gofyn am dystiolaeth eto. Byddwn yn gwneud hynny cyn bo hir a bydd manylion sut i wneud yn cael eu dangos yma. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd, gwrandawiadau a cheisiadau, gwiriwch y dudalen hon a Newyddion yn rheolaidd.

Er nad ydym yn gofyn am dystiolaeth ar gyfer ein hymchwiliadau ar hyn o bryd, mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top