Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 9am to 5pm

Cambridge House, Knowl View a Rochdale

Ymchwiliad i gyhuddiadau o gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant yn preswylio yn Hostel Bechgyn Cambridge House, Ysgol Knowl View, a sefydliadau eraill ble roedd eu lleoliad wedi ei drefnu neu ei ddarparu gan gyngor Bwrdeistref Rochdale.

Cwmpas ymchwilio

1. Bydd yr Ymchwiliad yn ystyried:

1.1. a oedd bechgyn oedd yn preswylio yn neu'n mynychu Hostel Bechgyn Cambridge House ac/neu Ysgol Knowl View yn destun cam-drin rhywiol, gan gynnwys gan gyn AS y Blaid Ryddfrydol, Cyril Smith;

1.2. i ba raddau yr oedd plant oedd yn preswylio yn Ysgol Knowl View yn destun camfanteisio rhywiol tu allan i eiddo'r ysgol;

1.3. a oedd plant a oedd, yn ystod yr un cyfnod, yn byw neu'n mynychu sefydliadau eraill (ble roedd eu lleoliad wedi ei drefnu neu ddarparu gan Gyngor Rochdale) hefyd yn destun cam-drin rhywiol;

1.4. i ba raddau oedd Cyngor Rochdale asiantaethau gorfodi'r gyfraith, awdurdodau erlyn, asiantaethau diogelwch ac/neu gudd-wybodaeth, ac/neu awdurdodau cyhoeddus eraill yn ymwybodol o gyhuddiadau o gam-drin rhywiol parthed plant oedd yn preswylio yn Cambridge House neu Knowl View ac wedi methu cymryd camau i ymateb i hyn;

1.5. a oedd unrhyw awdurdod cyhoeddus wedi llesteirio neu atal ymchwiliad effeithiol i gam-drin o'r fath, yn cynnwys a oedd yna amhariad amhriodol mewn ymchwiliadau gorfodi'r gyfraith ac/neu benderfyniadau erlyn parthed y cam-drin.

2. I'r fath raddau ag y mae'r Ymchwiliad yn canfod bod sail i rai neu'r cyfan o'r cyhuddiadau, bydd yn gwneud casgliadau ar:

2.1. natur ac ehangder y cam-drin rhywiol a ddigwyddodd yn Cambridge House, Knowl View ac mewn sefydliadau yr oedd plant yn eu mynychu neu'n preswylio ynddynt yn ystod y cyfnod perthnasol;

2.2. natur ac ehangder methiannau Cyngor Rochdale, asiantaethau gorfodi'r gyfraith, awdurdodau erlyn, asiantaethau diogelwch ac/neu gudd-wybodaeth, ac/neu awdurdodau cyhoeddus neu asiantaethau statudol eraill i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol;

2.3. i ba raddau yr oedd gan blant a gafodd eu cam-drin yn rhywiol anghenion addysgol arbennig ac/neu ffurf arall o angen arbennig neu fregusrwydd ac a oedd hynny yn eu gwneud yn fwy agored i gam-drin rhywiol.

2.4. digonolrwydd cefnogaeth ac unioniad a gynigiwyd i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol a gafodd eu cam-drin tra'n preswylio neu yn mynychu Cambridge House ac Ysgol Knowl View.

3. O ganlyniad i'r ymchwiliadau a sefydlwyd uchod, bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi adroddiad yn sefydlu ei gasgliadau, gwersi a ddysgwyd, ac argymhellion i wella amddiffyn a diogelu plant yng Nghymru a Lloegr.

Cambridge House, Knowl View a Rochdale - Diffiniad o'r Cwmpas

Back to top