Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 9am to 5pm

Plant yng Ngofal Cynghorau Swydd Nottingham

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant yng ngofal Cynghorau Dinas Nottingham a Swydd Nottingham rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol.

Mae plant yn byw mewn cartrefi preswyl a theuluoedd maeth ymysg y plant mwyaf bregus mewn cymdeithas. Mae cyhuddiadau o gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant ar raddfa eang tra'u bod yng ngofal Cyngor Dinas Nottingham a Chyngor Swydd Nottingham yn galw am graffu cyhoeddus manwl.

Yn yr achos hwn, bydd yr Ymchwiliad yn ystyried profiad dioddefwyr a goroeswyr ac yn archwilio graddfa a natur y cam-drin sydd wedi digwydd dan ofal yr awdurdodau perthnasol. Bydd yn ystyried yn gritigol sut yr ymatebodd awdurdodau cyhoeddus i gyhuddiadau fod plant yn cael eu cam-drin yn rhywiol ac yn ceisio nodi unrhyw themâu a methiannau cyffredin.

Ynghyd â'r ymchwiliadau i awdurdodau lleol yn Lambeth a Rochdale, bydd yr ymchwiliad hwn yn darparu sylfaen gadarn i'r Ymchwiliad i ystyried materion cyfoes, cenedlaethol yn ymwneud â cham-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant mewn gofal

Camau Nesaf:

Nid yw'r Ymchwiliad yn derbyn ceisiadau am statws cyfranogwr craidd nac yn gofyn am dystiolaeth eto. Byddwn yn gwneud hynny cyn bo hir a bydd manylion ynghylch sut i'w wneud yn cael eu dangos yma. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd, gwrandawiadau a cheisiadau, gwiriwch y dudalen hon a Newyddion yn rheolaidd.

Er nad ydym yn gofyn am dystiolaeth ar gyfer ein hymchwiliadau ar hyn o bryd, mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top