Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Plant yng Ngofal Cynghorau Swydd Nottingham

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant yng ngofal Cynghorau Dinas Nottingham a Swydd Nottingham rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol.

Cwmpas ymchwilio

1. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar natur a graddfa, ac ymatebion sefydliadol i, gam-drin plant yn rhywiol tra'u bod yng ngofal Cynghorau Dinas Nottingham a Swydd Nottingham (‘y Cynghorau’), yn cynnwys y rhai oedd yn yng ngofal cartrefi plant, a gofalwyr maeth ac/neu rieni mabwysiadol. Bydd yr ymchwiliad yn ymgorffori ymchwiliadau achosion penodol ac adolygiad o wybodaeth sydd ar gael o adroddiadau ac adolygiadau wedi eu cyhoeddi a heb eu cyhoeddi, achosion llys, ac ymchwiliadau blaenorol.

2. Wrth wneud hynny, bydd yr Ymchwiliad yn ystyried profiadau dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol tra yng ngofal y Cynghorau, ac yn ymchwilio:

2.1. natur ac ehangder cyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol yng ngofal y Cynghorau yn ystod y cyfnod perthnasol;

2.2. natur ac ehangder methiannau'r Cynghorau i amddiffyn plant o'r fath rhag cam-drin rhywiol;

2.3. priodoldeb ymateb y Cynghorau, asiantaethau gorfodi'r gyfraith, awdurdodau erlyn ac awdurdodau cyhoeddus eraill i adroddiadau o gam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud â phlant dan ofal y Cynghorau, ac/neu adroddiadau o gam-drin plant yn rhywiol gan unigolion oedd wedi ei gyflogi neu gontractio gan y Cynghorau, gyda mynediad at blant;

2.4. i ba raddau y ceisiodd y Cynghorau ymchwilio, ddysgu gwersi, gweithredu newidiadau ac/neu ddarparu cefnogaeth i ddioddefwyr a goroeswyr, mewn ymateb i:

a) gyhuddiadau bod unigolion gyda mynediad at blant yr oedd y Cynghorau yn gofalu amdanynt wedi cam-drin plant yn rhywiol;

b) ymchwiliadau troseddol ac erlyniadau ac/neu gyfreitha sifil parthed cam-drin plant yn rhywiol honedig dan ofal y Cynghorau;

c) adroddiadau, adolygiadau ac ymchwiliadau i gam-drin plant yn rhywiol ac/neu ddiogelu; ac/neu

d) ganllaw allanol arall.

2.5. digonolrwydd y polisïau ac arferion a fabwysiadwyd gan y Cynghorau yn ystod y cyfnod perthnasol parthed diogelu ac amddiffyn plant, yn cynnwys ystyriaethau ar gyfer llywodraethu, hyfforddiant, recriwtio, arweinyddiaeth, adrodd ac ymchwilio i gam-drin plant yn rhywiol, gweithdrefnau disgyblu, rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau allanol ac ymagwedd tuag at unioniad;

2.6. i ba raddau yr oedd gan blant a wnaeth honiadau o gam-drin rhywiol anghenion addysgol arbennig ac/neu ffurf arall o angen arbennig neu fregusrwydd ac a oedd hynny yn eu gwneud yn fwy agored i gam-drin rhywiol;

2.7. i ba raddau oedd yna ddiwylliant yn y Cynghorau oedd yn llesteirio ymchwiliad, amlygiad, ataliad o ac unioniad priodol ar gyfer, cam-drin plant yn rhywiol; a

2.8. digonolrwydd cyfundrefnau archwilio oedd ar waith trwy gydol y cyfnod perthnasol.

3. I ymchwilio i'r materion a sefydlwyd ym mharagraff 2, gall yr Ymchwiliad nodi nifer o astudiaethau achos.

4. O ganlyniad i'r ymchwiliadau a sefydlwyd uchod, bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi adroddiad yn sefydlu ei gasgliadau, gwersi a ddysgwyd, ac argymhellion i wella amddiffyn a diogelu plant yng Nghymru a Lloegr.

Plant yng Ngofal Cynghorau Swydd Nottingham - Diffiniad o'r Cwmpas

Back to top