Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Plant yng Ngofal Cyngor Lambeth

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant yng ngofal Cyngor Lambeth rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol.

Mae plant yn byw mewn cartrefi preswyl a theuluoedd maeth ymysg y plant mwyaf bregus mewn cymdeithas. Mae cyhuddiadau o gam-drin rhywiol helaeth mewn cartrefi plant oedd yn cael eu rhedeg gan Gyngor Lambeth yn galw am archwiliad trylwyr a threiddiol o beth a ddigwyddodd.

Yn yr achos hwn, bydd yr Ymchwiliad yn ystyried profiad dioddefwyr a goroeswyr ac yn archwilio graddfa a natur y cam-drin sydd wedi digwydd dan ofal yr awdurdodau perthnasol. Byddwn yn ymchwilio a oedd yna unrhyw fethiannau amddiffyn plant gan y Cyngor, yr heddlu, ac awdurdodau cyhoeddus eraill. Byddwn yn archwilio i ba raddau mae bregusrwydd penodol unrhyw blant oedd yn destun cam-drin rhywiol wedi creu risg iddynt ac a oedd hyn yn llunio ymateb awdurdodau cyhoeddus iddynt.

Ynghyd â'r ymchwiliadau i awdurdodau lleol yng Nghynghorau Swydd Nottingham a Rochdale, bydd yr ymchwiliad hwn yn darparu sylfaen gadarn i'r Ymchwiliad i ystyried materion cyfoes, cenedlaethol yn ymwneud â cham-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant mewn gofal.

Camau Nesaf:

Cynhaliwyd gwrandawiad rhagarweiniol mewn perthynas â'r ymchwiliad hwn ar ddydd Mercher 27 Gorffennaf am 2.00pm yn Llys 73 o Llysoedd Barn Brenhinol, Llundain.

Bydd manylion gwrandawiadau rhagarweiniol pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Mae'r Ymchwiliad yn annog pob dioddefwr a goroeswr cam-drin plant yn rhywiol i rannu eu profiad.

Back to top