Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Y Rhyngrwyd a Cham-drin Plant yn Rhywiol

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadol i gam-drin a chamfanteisio ar blant yn rhywiol a hwyluswyd gan y Rhyngrwyd.

Nid oes yr un mater yn fwy enbyd ar gyfer amddiffyn plant yn y byd cyfoes na rôl y rhyngrwyd o ran hwyluso cam-drin plant yn rhywiol. Mae datblygiadau mewn technoleg wedi creu cyfleoedd newydd ar gyfer troseddu yn erbyn plant. Mae rhai yn adlewyrchu patrymau o droseddu sydd mewn bodolaeth ers blynyddoedd: er enghraifft, creu, meddiannu a dosbarthu delweddau anweddus o blant a pharatoi plant er dibenion cam-drin yn ddiweddarach. Mae cyfleoedd eraill i droseddu yn newydd, yn cynnwys defnydd o ffrydio ar-lein fel modd o gam-drin plant a allai fod yn y Deyrnas Unedig neu dramor.

Yn yr ymchwiliad hwn, byddwn yn adolygu polisïau cenedlaethol ar atal cam-drin a hwylusir gan y rhyngrwyd ac yn ystyried priodoldeb ymateb yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol, ei Gomand CEOP, a'r heddlu. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar bolisïau darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd, darparwyr llwyfannau ar-lein, a chwmnïau meddalwedd a thechnoleg cyfathrebu perthnasol eraill o ran cam-drin plant yn rhywiol, ac yn ystyried digonolrwydd y fframwaith statudol a rheoleiddiol presennol sy'n berthnasol i'r sefydliadau hynny. Amcan yr ymchwiliad yw gwneud argymhellion ymarferol sy'n lleihau'r cyfleoedd ar gyfer cam-drin wedi ei hwyluso gan y rhyngrwyd yn y dyfodol.

 

Newyddion Perthnasol

No relevant news articles available.

Camau Nesaf:

Nid yw'r Ymchwiliad yn derbyn ceisiadau am statws cyfranogwr craidd nac yn gofyn am dystiolaeth eto. Byddwn yn gwneud hynny cyn bo hir a bydd manylion ynghylch sut i'w wneud yn cael eu dangos yma. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd, gwrandawiadau a cheisiadau, gwiriwch y dudalen hon a Newyddion yn rheolaidd.

Er nad ydym yn gofyn am dystiolaeth ar gyfer ein hymchwiliadau ar hyn o bryd, mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top