Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Cam-drin Plant yn Rhywiol yn yr Eglwys Gatholig

Ymchwiliad i raddfa unrhyw fethiant sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol yn yr Eglwys Babyddol yng Nghymru a Lloegr.

Bu camdriniaeth rywiol plant o fewn yr Eglwys Gatholig yn fater o bryder cenedlaethol a rhyngwladol ers nifer o flynyddoedd: bu cais Archesgob San Steffan i sefydlu’r Ymchwiliad hwn yn adlewyrchiad o’r pryder hwnnw.

Bydd yr ymchwiliad hwn yn ystyried i ba raddau mae adolygiadau Nolan a Cumberlege o amddiffyn plant yn yr Eglwys Gatholig wedi gwella polisi ac ymarfer yr Eglwys. Bydd astudiaeth achos penodol yn cael eu nodi cyswllt gan yr ymchwiliad. Bydd yr astudiaeth achos cyntaf yn edrych ar y Cynulliad Benedictaidd Saesnig sydd wedi bod yn destun nifer o gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol, yn cynnwys mewn ysgolion wedi eu rhedeg gan y Cynulliad. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar y berthynas rhwng Urddau fel y Benedictiaid a'r Eglwys Gatholig yng Nghymru a Lloegr, ac yn ystyried sut mae'r berthynas honno yn effeithio ar amddiffyn plant. Drwy wneud hynny, bydd yr Ymchwiliad yn gwerthuso a yw’r methiannau a amlygwyd o fewn y Cynulliad Benedictaidd Saesnig, ac o fewn unrhyw astudiaethau achos eraill a amlygwyd fel rhan o’r archwiliad, yn gynrychiadol o’r methiannau ehangach yn yr Eglwys Gatholig.

 

Newyddion Perthnasol

Camau Nesaf:

Cynhaliwyd gwrandawiad rhagarweiniol i'r ymchwiliad hwn am 10.30 ar 18 Gorffennaf yn y Llys Cyfiawnder Brenhinol.

Bydd manylion gwrandwiadau rhagweithiol pellach yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top