Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Cam-drin Plant yn Rhywiol mewn Ysgolion Preswyl

Ymchwiliad i gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant mewn ysgolion preswyl.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae'r nifer o erlyniadau troseddol ar gyfer cam-drin plant yn rhywiol gan staff ysgolion wedi cynyddu ac mae'r Ymchwiliad wedi derbyn sawl adroddiad o gam-drin rhywiol a ddigwyddodd mewn ysgolion. Mae plant mewn ysgolion preswyl yn arbennig o agored i gam-drin rhywiol wrth iddynt gael eu hynysu oddi wrth eu teuluoedd a gofalwyr a chynhwysiant staff yn eu gofal personol agos.

Bydd yr ymchwiliad yn delio ag ysgolion preswyl yn y sector cyhoeddus ac annibynnol gan fod plant yn fregus mewn lleoliadau preswyl waeth beth yw statws yr ysgol neu foddion eu rhieni. Bydd yr ymchwiliad yn edrych ar sut mae ysgolion ac asiantaethau eraill yn ymateb i gyhuddiadau o gam-drin rhywiol gan staff ysgol, ac yn delio â chwestiynau eang diwylliant, llywodraethu, arweinyddiaeth, hyfforddiant a recriwtio mewn ysgolion.

Bwriada'r Ymchwiliad ddewis astudiaethau achos ar gyfer ymchwiliad â ffocws a fydd yn rhoi goleuni ar y materion hyn. Mae sefydliadau lluosog ymhlyg mewn methiannau amddiffyn plant mewn ysgolion, yn cynnwys awdurdodau lleol, arolygiaethau ysgolion a'r heddlu, a bydd yr ymchwiliad yn ystyried y sbectrwm eang hwn o gyfrifoldeb.

Newyddion Perthnasol

No relevant news articles available.

Camau Nesaf:

Nid yw'r Ymchwiliad yn derbyn ceisiadau am statws cyfranogwr craidd nac yn gofyn am dystiolaeth eto. Byddwn yn gwneud hynny cyn bo hir a bydd manylion ynghylch sut i'w wneud yn cael eu dangos yma. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd, gwrandawiadau a cheisiadau, gwiriwch y dudalen hon a Newyddion yn rheolaidd.

Er nad ydym yn gofyn am dystiolaeth ar gyfer ein hymchwiliadau ar hyn o bryd, mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top