Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Cam-drin Plant yn Rhywiol mewn Ysgolion Preswyl

Ymchwiliad i gam-drin a chamfanteisio'n rhywiol ar blant mewn ysgolion preswyl.

1. Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar natur ac ehangder, ac ymatebion sefydliadol i, gam-drin plant yn rhywiol mewn ysgolion preswyl, yn cynnwys ysgolion yn y sectorau cyhoeddus ac annibynnol ac ysgolion i blant gydag anableddau ac/neu anghenion addysgol arbennig. Bydd yr ymchwiliad yn ymgorffori ymchwiliadau achosion penodol, adolygiad o wybodaeth sydd ar gael o adroddiadau ac adolygiadau wedi eu cyhoeddi a heb eu cyhoeddi, achosion llys, ac ymchwiliadau, ac ystyriaeth o ymchwil a gomisiynwyd gan yr Ymchwiliad ei hun.

2. Wrth gyflawni ei ymchwiliad, bydd yr Ymchwiliad yn ystyried profiadau dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol mewn ysgolion preswyl, ac yn ymchwilio:

2.1. cyffredinolrwydd cam-drin plant yn rhywiol mewn ysgolion preswyl yng Nghymru a Lloegr;

2.2. polisïau ac arferion a fabwysiadwyd gan yr ysgolion preswyl parthed diogelu ac amddiffyn plant, yn cynnwys ystyriaethau ar gyfer diwylliant, llywodraethu, hyfforddiant, recriwtio, arweinyddiaeth, adrodd ac ymchwilio i gam-drin plant yn rhywiol, gweithdrefnau disgyblu, rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau allanol ac ymagwedd tuag at unioniad;

2.3. ymatebion ysgolion preswyl, asiantaethau gorfodi'r gyfraith, awdurdodau erlyn, ac awdurdodau cyhoeddus neu asiantaethau statudol eraill i gyhuddiadau o gam-drin rhywiol mewn ysgolion preswyl;

2.4. ymateb yr ysgolion preswyl i gamdrinwyr a amheuwyd, yn cynnwys:

a) defnydd o weithdrefnau disgyblu;

b) defnydd o gytundebau cyfaddawdu;

c) geirdaon a roddwyd i gyflogwyr dilynol camdrinwyr a amheuwyd;

d) cyflogaeth ddilynol camdrinwyr a amheuwyd gan ysgolion neu sefydliadau eraill yng Nghymru a Lloegr a thramor.

2.5. i ba raddau y ceisiodd ysgolion preswyl ymchwilio, ddysgu gwersi, gweithredu newidiadau a darparu cefnogaeth ac unioniad i ddioddefwyr a goroeswyr, mewn ymateb i:

a) gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol gan unigolyn yn gysylltiedig â'r ysgol;

b) ymchwiliadau troseddol ac erlyniadau ac/neu gyfreitha sifil parthed cam-drin honedig gan unigolion yn gysylltiedig â'r ysgol;

c) adroddiadau, adolygiadau ac ymchwiliadau i gam-drin plant yn rhywiol ac/neu ddiogelu, yn cynnwys adroddiadau a gomisiynwyd yn fewnol ac adroddiadau gan awdurdodau, arolygiaethau neu asiantaethau allanol;

2.6. digonolrwydd adrodd rhyngasiantaethol a rhannu gwybodaeth rhwng sefydliadau parthed cam-drin plant yn rhywiol mewn ysgolion preswyl;

2.7. digonolrwydd cyfundrefnau ymchwilio a rheoleiddio; a

2.8. phriodoldeb cyfundrefnau statudol parthed fetio a rhwystro.

3. Yn rhan o'r ymchwiliad i'r materion a sefydlwyd uchod, bydd yr Ymchwiliad yn:

3.1. comisiynu ymchwil rhagarweiniol a phellach i'r materion a sefydlwyd ym mharagraff 2;

3.2. nodi'r nifer o astudiaethau achos ar gyfer ymchwiliad agosach o'r materion a sefydlwyd ym mharagraff 2.

4. O ganlyniad i'r ymchwiliadau, bydd yr Ymchwiliad yn cyhoeddi adroddiad yn sefydlu ei gasgliadau, gwersi a ddysgwyd ac argymhellion i wella amddiffyn a diogelu plant yng Nghymru a Lloegr.

Cam-drin Plant yn Rhywiol mewn Ysgolion Preswyl - Diffiniad o'r Cwmpas

Back to top