Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Lansio Cynllun Peilot Prosiect Gwirionedd yn Lerpwl

11 Tachwedd 2015

Y Cadeirydd yn cyhoeddi cychwyn Prosiect Peilot Truth yr Ymchwiliad yn Lerpwl.

Mae Cadeirydd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol, Yr Anrh Lowell Goddard DNZM heddiw yn cyhoeddi dechrau Cynllun Peilot Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad yn Lerpwl. Bydd yn ymweld â chyrff sy'n cefnogi dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol i siarad am y Prosiect Gwirionedd ac i glywed eu gobeithion am sut y gall yr Ymchwiliad gynnig cyfle i'r sawl sydd wedi dioddef a goroesi rannu eu profiadau.

Bydd y Prosiect Gwirionedd yn caniatáu i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol rannu eu profiad â'r Ymchwiliad yn ystod sesiwn breifat gydag aelod o'r Ymchwiliad neu drwy ddatganiad ysgrifenedig.

Dywedodd Cadeirydd yr Ymchwiliad yr Anrh. Lowell Goddard DNZM:

“Hoffwn ddiolch i Ganolfan Trais a Chamdriniaeth Rywiol Glannau Mersi a Stepping Stones Gogledd Cymru am gwrdd â mi heddiw. Mae gwaith cyrff fel y rhain yn hynod o bwysig i helpu cefnogi pobl sydd wedi dioddef a goroesi cam-drin rhywiol fel plant. Rwy'n ddiolchgar am yr amser maent wedi ei gymryd heddiw o siarad â mi am eu gwaith ac am rai o'r heriau a wynebir gan y bobl maent yn eu cefnogi.

Mae'n pwysleisio i mi bwysigrwydd gwaith yr Ymchwiliad wrth nodi cyrff a sefydliadau sydd wedi methu yn eu dyletswydd i amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Ac mae'n amlygu bod rhaid i'r Ymchwiliad hwn, fel rwyf wedi dweud o'r blaen, daflu goleuni ar fethiannau cyrff a sefydliadau ar hyd a lled Cymru a Lloegr - ac nid o fewn cyd-destun San Steffan yn unig.

Yr wythnos nesaf, yma yn Lerpwl bydd cyfnod cyntaf y Prosiect Gwirionedd a gyhoeddais yng Ngorffennaf yn dechrau. Bydd y Prosiect Gwirionedd yn galluogi'r sawl sydd wedi dioddef a goroesi cam-drin plant yn rhywiol i gyfrannu at waith yr Ymchwiliad. Bydd yn ein helpu i ddeall patrymau camdriniaeth yn well, ac o gymorth wrth esbonio pam aeth cynifer o droseddau heb eu hadrodd a heb eu canfod am gyhyd, gan adael plant eraill mewn perygl o gamdriniaeth mewn blynyddoedd dilynol yn aml. Yr wythnos nesaf, rydym yn cynnal cynllun peilot y Prosiect Gwirionedd pan fyddwn - am y tro cyntaf - yn agor ein drysau i bobl sydd wedi dioddef a goroesi ac yn eu gwahodd i rannu gyda ni eu profiadau o gam-drin plant yn rhywiol. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth pa mor addysgiadol a phwysig y bydd y sesiynau hyn wrth ein galluogi i lywio'r Prosiect Gwirionedd llawn, yr ydym yn bwriadu ei gael ar waith yn llawn yn y Flwyddyn Newydd. Rwyf yn ddiolchgar i bawb sydd wedi camu ymlaen hyd yma i gynnig rhannu eu profiad gyda ni; mae eich cyfraniad chi'n hynod o bwysig i'r Ymchwiliad. I'r sawl sydd heb ddod ymlaen eto, rwyf yn eich annog i wneud hynny - ble bynnag mae'ch dinas, tref neu bentref, ni waeth pa mor fawr neu fân. Os ydych chi wedi dioddef, am fod unrhyw sefydliad yng Nghymru neu Loegr wedi methu yn ei ddyletswydd i'ch amddiffyn chi fel plentyn rhag camdriniaeth rywiol, rydym eisiau clywed gennych.”

Meddai Daniel Wolstencroft o Banel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr (VSCP) yr Ymchwiliad, a aeth gyda'r Cadeirydd ar ei thaith i Lerpwl:

“Mae'r Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr wedi bod yn gweithio gyda staff yr Ymchwiliad i sicrhau y bydd proses y Prosiect Gwirionedd mor sensitif a chefnogol â phosibl i anghenion y bobl sydd wedi dioddef a goroesi. I'r sawl sydd wedi dioddef a goroesi mae hon yn elfen hanfodol o'r Ymchwiliad. Ers llawer gormod o amser, mae llawer o bobl wedi dioddef yn dawel. Ond drwy'r Prosiect Gwirionedd, bydd modd i leisiau dioddefwyr a goroeswyr gael eu clywed o'r diwedd ac, yn bwysicaf, ni fydd eu profiadau'n cael eu hamau ac ni chânt eu croesholi. Hoffem annog unrhyw un sydd wedi dioddef a goroesi cam-drin plant yn rhywiol ac sy'n dymuno rhannu eu profiad â'r Ymchwiliad i gysylltu â llinell gymorth neu wefan yr Ymchwiliad.”

Wrth lansio cynllun peilot y Prosiect Gwirionedd, cyfarfu Cadeirydd yr Ymchwiliad â chyrff sydd eisoes yn darparu cefnogaeth i'r sawl sydd wedi dioddef a goroesi cam-drin rhywiol  yn blant.

Dywedodd Rheolwr Canolfan Trais a Chamdriniaeth Rywiol Glannau Mersi (RASA), Jo Wood:

“Bob dydd mae RASA yn gweithio gyda phobl sydd wedi dioddef a goroesi trais rhywiol, gan ddarparu cwnsela a chymorth arbenigol i helpu pobl i ymadfer. Gwyddom fod dioddef cam-drin rhywiol fel plentyn yn effeithio ar bobl am weddill eu bywydau. Gall fod yn anhygoel o anodd i rywun rannu profiad o gamdriniaeth rywiol - p'un a ddigwyddodd yn ddiweddar neu amser maith yn ôl. Mae'n rhan bwysig iawn o'r Ymchwiliad Annibynnol bod gan y sawl sydd wedi dioddef a goroesi cam-drin plant yn rhywiol y cyfle i rannu eu profiadau, ond mae'r un mor bwysig i gyrff fel ein corff ni eu bod yn cael mynediad i'r gefnogaeth briodol, cyn gwneud, wrth wneud ac ar ôl gwneud hynny. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r Ymchwiliad a'i Banel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr i wneud yn siŵr bod y profiad o rannu yn digwydd mewn ffordd mor sensitif a chefnogol â phosib.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Stepping Stones, Joy Dyment:

“Mae Stepping Stones yn cynnig cwnsela a chymorth arbenigol i'r sawl sydd wedi dioddef/goroesi cam-drin plant yn rhywiol ledled y Gogledd. A gwyddom o'n gwaith dros lawer o flynyddoedd faint o gefnogaeth mae ei hangen ar ddioddefwyr a goroeswyr i rannu eu profiadau a dod â'r sawl a'u cyflawnodd gerbron llys. Mae'r dioddefwyr a'r goroeswyr rydym ni'n gweithio gyda nhw yn dweud wrthym pa mor bwysig yw gallu dweud wrth rywun beth sydd wedi digwydd iddyn nhw a chael eu credu. Y gobaith yw y bydd elfen Prosiect Gwirionedd yr Ymchwiliad Annibynnol yn rhoi'r cyfle hwnnw i lawer mwy o bobl sydd, tan nawr, wedi bod yn byw yn dawel o dan gysgod cam-drin plant yn rhywiol.”

Gwyliwch ein fideo am y Prosiect Gwirionedd.

Back to top