Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cyhoeddi ei archwiliadau cyntaf

27 Tachwedd 2015

Y Cadeirydd , Anrh. Lowell Goddard DNZM , yn cyhoeddi cam cyntaf o ymchwiliadau i yw sefydliadau wedi methu amddiffyn plant rhag camdriniaeth rywiol.

Mae Cadeirydd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi cyhoeddi cam cyntaf yr archwiliadau i'r raddfa y mae sefydliadau wedi methu amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol. Cyhoeddodd Yr Anrhyd. Lowell Goddard DNZM 12 archwiliad cyntaf yr Ymchwiliad a fydd yn cychwyn ar unwaith a rhoddodd ddatganiad ar waith yr Ymchwiliad hyd yn hyn.

Yn ei datganiad dywedodd y Cadeirydd:

“Mae'n bleser gen i lansio'r Prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus trwy gyhoeddi cychwyniad gwaith archwilio'r Ymchwiliad. Cynigir deuddeg archwiliad ar gyfer y cam cyntaf. Byddant oll yn dod yn effeithiol ar unwaith a bydd y mwyafrif, os nad y cwbl, yn diweddu gyda gwrandawiadau cyhoeddus. Maent yn cynrychioli cam cyntaf archwiliadau'r ymchwiliad ac nid dyma gyfanswm y gwaith yr ydym yn bwriadu ei wneud o bell ffordd; bydd rhagor o archwiliadau'n cael eu cyhoeddi wrth i'r Ymchwiliad symud yn ei flaen.

“Trwy fabwysiadu dull thematig sydd hefyd yn benodol berthnasol i'r sefydliad, byddwn yn sicrhau bod yr Ymchwiliad yn dod i'w gasgliadau ar sail tystiolaeth mor eang ag sy'n bosibl. Ni fyddwn wedi ein cyfyngu i ystyried y sefydliad arbennig y mae'r ymchwiliad yn canolbwyntio arno, ond byddwn yn ymdrin â'r ystod o gyfrifoldeb sefydliadol am amddiffyn plant.

“Does dim amheuaeth bod y dasg yr ydym wedi ei gosod i ni'n hunain yn y cam cyntaf yn uchelgeisiol. Mae cynnal 12 archwiliad yn gyfochrog yn her sefydliadol na welwyd o'r blaen mewn ymchwiliad cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn benderfynol ein bod am lwyddo ac rydym yn disgwyl derbyn cydweithrediad llawn yr holl sefydliadau ac unigolion all ein helpu yn ein gwaith.”

Dyma'r 12 archwiliad:

 1. Plant dan ofal Cyngor Lambeth
 2. Plant dan Ofal Cynghorau Swydd Nottingham
 3. Cambridge House, Knowl View a Chyngor Rochdale
 4. Cam-drin Plant yn Rhywiol yn yr Eglwys Anglicanaidd
 5. Cam-drin Plant yn Rhywiol yn yr Eglwys Gatholig
 6. Cam-drin Plant yn Rhywiol mewn Sefydliadau Gwarchodol
 7. Cam-drin Plant yn Rhywiol mewn Ysgolion Preswyl
 8. Y We a Cham-drin Plant yn Rhywiol
 9. Cam-fanteisio ar Blant gan Rwydweithiau Cyfundrefnol
 10. Amddiffyn Plant Tu Allan i'r Deyrnas Unedig
 11. Atebolrwydd ac Adferiad i Ddioddefwyr a Goroeswyr
 12. Cyhuddiadau o Gam-drin Plant yn Rhywiol sy'n gysylltiedig â San Steffan

Cafodd gwefan yr Ymchwiliad ei diweddaru gyda dogfennau sy'n rhoi mwy o fanylion am gwmpas a ffocws pob un o'r 12 archwiliad. Bydd yr amserlenni gweithdrefnol ar gyfer pob archwiliad yn cael eu cyhoeddi yn fuan yn y Flwyddyn Newydd.

Gan roi sylwadau am yr archwiliadau, dywedodd y Cadeirydd:

“Mae'n amhosib dweud faint o amser y bydd yr holl waith yma'n ei gymryd i'w gyflawni, ond mae'n rhesymol tybio y bydd rhai archwiliadau'n gyflawn o fewn 18 mis, gallai eraill gymryd nifer o flynyddoedd i'w cwblhau. Mewn rhai achosion, gallai gorgyffwrdd gydag achosion troseddol achosi oedi sylweddol i gynnydd archwiliadau unigol. Fodd bynnag, yn fy Natganiad Agoriadol ymrwymais i gwblhau gwaith yr Ymchwiliad o fewn pum mlynedd a'm hasesiad presennol yw bod modd cyflawni'r amseriad hwnnw er ei fod yn uchelgeisiol.”

Meddai Dioddefwyr a Goroeswyr y Panel Ymgynghorol i'r Ymholiad:

“Mae gormod o ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol ar blant wedi dioddef yn dawel. Bydd yr archwiliadau yma'n rhoi llais cyhoeddus i'r dioddefaint hwnnw ac yn dod â gwell dealltwriaeth i bobl o'r rhesymau pam fod cymaint o droseddau ofnadwy heb eu canfod a'u hadrodd ers cymaint o amser. Byddent yn galluogi i'r Ymchwiliad wneud cynigion am ddiwygiadau a fydd yn amddiffyn plant yn well yn y dyfodol ac yn gwella'r gefnogaeth a'r adferiad sydd ar gael i ddioddefwyr a goroeswyr.

“Rydym yn croesawu cynnydd elfen y Prosiect Gwirionedd yn yr Ymchwiliad, gan alluogi i ddioddefwyr a goroeswyr gyfrannu drwy eu cyfrifon personol at waith yr Ymchwiliad. Rydym yn annog unrhyw un sydd wedi dioddef neu oroesi cam-drin plant yn rhywiol, ac sydd eisiau rhannu eu profiadau, i gysylltu â'r ymchwiliad.”

Mae'r archwiliadau'n perthyn i un o ddau gategori; thematig a phenodol i sefydliad. O'u cymryd gyda'i gilydd byddent yn torri ar draws pum ffrwd waith yr Ymchwiliad:

 • Honiadau o gamdriniaeth gan bobl amlwg mewn bywyd cyhoeddus - a arweinir gan y Cadeirydd, Yr Anrhyd. Lowell Goddard DNZM
 • Addysg a chrefydd - a arweinir gan aelod o'r Panel, Yr Athro Malcolm Evans OBE
 • Cyfiawnder Troseddol a gorfodi'r gyfraith - a arweinir gan aelod o'r Panel, Drusilla Sharpling CBE
 • Awdurdodau lleol a sefydliadau gwirfoddol - a arweinir gan aelod o'r Panel, Yr Athro Alexis Jay OBE
 • Sefydliadau gwasanaeth preifat a chenedlaethol - dan arweiniad yr aelod o'r Panel, Ivor Frank

Datganiad diweddaru Tachwedd 2015

Datganiad Diweddaru Busnes

Datganiad Diweddaru Tachwedd 2015 - Cwestiynau Cyffredinol

Back to top