Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Pecyn cymorth ymgysylltu â rhanddeiliaid

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth ym mis Ionawr 2019 i wneud dioddefwyr a goroeswyr yn ymwybodol y gallant siarad â'r Ymchwiliad drwy'r Prosiect Gwirionedd.        

Mae'r Prosiect Gwirionedd yn galluogi dioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod i rannu eu profiadau â'r Ymchwiliad a chynnig argymhellion ar gyfer newid.

Negeseuon ymgyrch allweddol

  • Bydd y Prosiect Gwirionedd yn gwrando, heb farnu, ar brofiadau dioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod.
  • Drwy rannu eu profiadau, gall dioddefwyr a goroeswyr wneud cyfraniad pwysig at waith yr Ymchwiliad.
  • Mae'r Prosiect Gwirionedd yn rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol.

Sut gallwch chi gefnogi'r ymgyrch?

Rydym yn awyddus i gydweithio â'n rhanddeiliaid i sicrhau bod holl ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt drwy'r Prosiect Gwirionedd.

Mae'r pecyn cymorth hwn yn darparu gwybodaeth, adnoddau a syniadau i gefnogi'r ymgyrch gwella ymwybyddiaeth a chyfathrebu negeseuon y Prosiect Gwirionedd i'ch rhanddeiliaid, eich partneriaid, eich defnyddwyr gwasaaeth a'ch cydweithwyr chi.

Mae nifer o  ffyrdd y gallwch chi gefnogi'r ymgyrch ymwybyddiaeth.

Ein cwestiwn

Mae Ein Cwestiwn yn cynnig manylion am sut y gallwch chi gefnogi'r ymgyrch mewn nifer o ffyrdd gwahanol, yn amrywio o rannu negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol i'n gwahodd i rannu gwybodaeth mewn digwyddiadau byddwch chi'n eu cynnal.

Adnoddau ymgysylltu â rhanddeiliaid

Rydym wedi cynhyrchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau ac adnoddau i'ch galluogi i gefnogi'r ymgyrch ymwybyddiaeth yn weithredol. Mae'r deunyddiau sydd ar gael yn cynnwys posteri, llyfrynnau, y cyfryngau cymdeithasol a chynnwys y wefan a sgriniau tawel.

Diolch am gefnogi'r ymgyrch ymwybyddiaeth!

Rydym yn ddiolchgar am eich cefnogaeth i sicrhau bod cynifer o unigolion â phosib yn ymwybodol o'r Prosiect Gwirionedd a'r cyfle i gyfrannu at waith yr Ymchwiliad a chynnig argymhellion at y dyfodol.

Hoffem ni wybod sut rydych chi'n cefnogi'r ymgyrch. Rhowch wybod i ni drwy ein e-bostio yn engagement@iicsa.org.uk.

Cysylltu

Os ydych chi'n dymuno gofyn cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os hoffech chi ddysgu rhagor am rannu'ch profiad, cysylltwch â ni. Gallwch gysylltu gan ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau isod, ond peidiwch â rhoi manylion unrhyw gam-drin ar hyn o bryd.

  • Ffoniwch ni ar 0800 917 1000. Mae'r llinell ar agor 9am - 5pm yn ystod yr wythnos. Mae galwadau'n rhad ac am ddim ac nid ydynt yn dangos ar eich bil.
  • E-bostiwch ni ar contact@iicsa.org.uk.
  • Ysgrifennwch atom: Rhadbost YMCHWILIAD ANNIBYNNOL IICSA. Nid oes angen stamp arnoch chi.

Ein nod yw ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 diwrnod gwaith; fodd bynnag, gallai gymryd mwy o amser i ymateb mewn cyfnodau prysurach.

Back to top