Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Pecyn cymorth ymgysylltu â rhanddeiliaid

Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth ym mis Ionawr 2019 i wneud dioddefwyr a goroeswyr yn ymwybodol y gallant siarad â'r Ymchwiliad drwy'r Prosiect Gwirionedd.        

Mae'r Prosiect Gwirionedd yn galluogi dioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod i rannu eu profiadau â'r Ymchwiliad a chynnig argymhellion ar gyfer newid.

Negeseuon ymgyrch allweddol

  • Bydd y Prosiect Gwirionedd yn gwrando, heb farnu, ar brofiadau dioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod.
  • Drwy rannu eu profiadau, gall dioddefwyr a goroeswyr wneud cyfraniad pwysig at waith yr Ymchwiliad.
  • Mae'r Prosiect Gwirionedd yn rhan o'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol.

Sut gallwch chi gefnogi'r ymgyrch?

Rydym yn awyddus i gydweithio â'n rhanddeiliaid i sicrhau bod holl ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol yn ystod plentyndod yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt drwy'r Prosiect Gwirionedd.

Mae'r pecyn cymorth hwn yn darparu gwybodaeth, adnoddau a syniadau i gefnogi'r ymgyrch gwella ymwybyddiaeth a chyfathrebu negeseuon y Prosiect Gwirionedd i'ch rhanddeiliaid, eich partneriaid, eich defnyddwyr gwasaaeth a'ch cydweithwyr chi.

Mae nifer o  ffyrdd y gallwch chi gefnogi'r ymgyrch ymwybyddiaeth.

Ein cwestiwn

Mae Ein Cwestiwn yn cynnig manylion am sut y gallwch chi gefnogi'r ymgyrch mewn nifer o ffyrdd gwahanol, yn amrywio o rannu negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol i'n gwahodd i rannu gwybodaeth mewn digwyddiadau byddwch chi'n eu cynnal.

Adnoddau ymgysylltu â rhanddeiliaid

Rydym wedi cynhyrchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau ac adnoddau i'ch galluogi i gefnogi'r ymgyrch ymwybyddiaeth yn weithredol. Mae'r deunyddiau sydd ar gael yn cynnwys posteri, llyfrynnau, y cyfryngau cymdeithasol a chynnwys y wefan a sgriniau tawel.

Diolch am gefnogi'r ymgyrch ymwybyddiaeth!

Rydym yn ddiolchgar am eich cefnogaeth i sicrhau bod cynifer o unigolion â phosib yn ymwybodol o'r Prosiect Gwirionedd a'r cyfle i gyfrannu at waith yr Ymchwiliad a chynnig argymhellion at y dyfodol.

Hoffem ni wybod sut rydych chi'n cefnogi'r ymgyrch. Rhowch wybod i ni drwy ein e-bostio yn engagement@iicsa.org.uk.

Cysylltu

Os hoffech chi holi cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os oes gennych chi wybodaeth i gefnogi ein hymchwiliadau, cysylltwch â ni:

  • Gallwch ffonio'r llinell Gwybodaeth Ymholiadau ar: 0800 917 1000 Ar agor yn ystod dyddiau'r wythnos 8 am-10pm, dydd Sadwrn 10am-12pm. Mae galwadau am ddim ac nid ydynt yn dangos ar eich bil.
  • Gallwch rannu'ch profiad trwy'r Prosiect Gwirionedd, naill ai trwy anfon e-bost atom yn contact@iicsa.org.uk neu ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.
  • Gallwch ysgrifennu atom trwy yn "Freepost IICSA INDEPENDENT INQUIRY" (nid oes angen stamp)

Byddwn yn ceisio ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 niwrnod gwaith, fodd bynnag, gall gymryd rhagor o amser i ymateb mewn cyfnodau prysurach.

Back to top