Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-10pm, Saturday 10am-12pm

Sut i fynychu gwrandawiadau a seminarau

Cyhoeddir dyddiadau, amserau a lleoliadau unrhyw wrandawiadau neu seminarau o flaen llaw ar dudalennau Ymchwiliadau ac Ymchwil a Seminarau ein gwefan. Bydd amseriad pob digwyddiad yn amrywio, ond yn gyffredinol bydd yr Ymchwiliad yn cyfarfod o naill ai 10 neu 10.30 am tan 4pm gydag egwyl dros ginio.

Yn gyffredinol, fe gynhelir ein gwrandawiadau a seminarau yn gyhoeddus. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i ni gynnal rhai digwyddiadau mewn sesiwn gaeedig, na fydd yn agored i'r cyhoedd. Byddwn yn esbonio ar ein gwefan pan fydd hynny'n digwydd. Bydd trawsgrifiadau o'r gweithgareddau yn cael eu cyhoeddi'n llawn ar ein gwefan ar ddiwedd pob diwrnod.

Nid oes angen i'r cyhoedd hysbysu'r Ymchwiliad o flaen llaw os am fynychu. Fodd bynnag, mae seddi ar gyfer y cyhoedd yn debygol o fod yn gyfyngedig felly byddant ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Dylai mynychwyr ganiatáu digon o amser i basio trwy unrhyw wiriadau diogelwch mewn unrhyw leoliad.

I sicrhau eich diogelwch, rhaid i bawb sy'n dod i ganolfan y gwrandawiad fynd trwy wiriad diogelwch gyda datgelydd metel llaw. Os oes gennych unrhyw bryderon am hyn, siaradwch gyda gweithiwr cymorth.

Mae cynghorwyr ar gael yn y canolfannau gwrandawiadau.

Mae gwrandawiadau a seminarau'r Ymchwiliad yn weithgareddau ffurfiol. Felly ceir canllawiau ynghylch pa ymddygiad sydd, ac nad yw, yn dderbyniol yn ystafell y gwrandawiad. Er enghraifft:

  • Caniateir cyfryngau seiliedig ar destun byw (trydar ac ati) mewn ystafell gyswllt yng nghanolfan y gwrandawiad. Yno, bydd pobl yn gallu gwylio ffrwd o'r gwrandawiad sy'n amodol i oediad o 5 munud;
  • Ni ellir gwneud recordiad sain na fideo o'r gweithgareddau. Yn benodol, ni chaniateir offer camera na recordio yn rhan fwyaf o'r lleoliadau gwrandawiadau a ddefnyddir gan yr Ymchwiliad. Felly fe gynghorir y cyhoedd i beidio dod ag offer o'r fath gyda nhw;
  • Rhaid diffodd ffonau symudol neu eu rhoi yn y modd tawel;
  • Ni chaniateir galwadau ffôn yn ystafell y gwrandawiad ac i wneud galwadau rhaid i fynychwyr adael ystafell y gwrandawiad;
  • Ni ellir defnyddio dyfeisiau adloniant personol fel chwaraewyr MP3 ac iPod yn ystafell y gwrandawiad pan fydd yr Ymchwiliad yn eistedd;
  • Gellir defnyddio gliniaduron yn yr ystafell gyswllt ac ardaloedd cyhoeddus os nad ydynt yn amharu ar eraill ond ni ellir eu defnyddio i wneud recordiadau byw o'r gweithgareddau.
  • Rhaid i liniaduron fod wedi eu pweru gan fatri gan nad oes socedi pŵer ar gael.

Gall y Cadeirydd ddiddymu unrhyw rai o'r breintiau uchod os yw'n credu ei fod yn niweidiol i'r gweithgareddau. Mae Ysgrifenyddiaeth yr Ymchwiliad hefyd yn cadw'r hawl i ddiarddel unigolion nad ydynt yn cydymffurfio â'r amodau uchod.

Back to top