Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Swyddi

Cyfleoedd i weithio yn yr Ymchwiliad

Mae gweithio gyda ni yn golygu cyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr i rannu eu profiadau o gam-drin rhywiol. Rydym yn awyddus i ddenu'r recriwtiaid gorau i ymuno â'n Hymchwiliad. Rydym yn cyflogi staff mewn amrediad eang o swyddi o Ymchwilwyr i arbenigwyr Cyfathrebu wedi eu lleoli yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr, Canolbarth Lloegr, Gogledd-orllewin Lloegr, Gogledd-ddwyrain Lloegr, De-orllewin Lloegr a Chymru.

Rolau cyswllt a chyfleoedd uniongyrchol eraill​

Bydd yr holl gyfleoedd cyswllt yn cael eu hysbysebu ar ein gwefan yn unig.

Fel arfer mae swyddogion cyswllt IICSA yn cael eu recriwtio ar gyfer eu sgiliau arbenigol, prin ar adegau, ac/neu wybodaeth ac yna'n cael eu hychwanegu i'r gofrestr swyddogion cyswllt.

Pan fydd angen yn codi fe wahoddir swyddogion cyswllt i ymuno â'r Ymchwiliad ar sail contract, i weithio ar brosiectau penodol. Mae'r contractau hyn yn aml yn rhai tymor byr, yn amrywio o ychydig ddyddiau i nifer o fisoedd. Mae swyddogion cyswllt yn mynd trwy broses recriwtio agored a theg.

Yna bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn mynd trwy wiriadau cyn cyflogi, sy'n cynnwys casglu geirdaon, a gwiriadau diogelwch, iechyd a hunaniaeth.

Swyddi'r Gwasanaeth Sifil

Rydym yn defnyddio gwefan Swyddi'r Gwasanaeth Sifil i hysbysebu'r rhan fwyaf o'n swyddi. Er mwyn ymgeisio ar gyfer y rhain, bydd angen i chi greu cyfrif ar y safle. Os hoffech chi dderbyn hysbysiad e-bost am fathau penodol o rolau yn yr Ymchwiliad, gallwch sefydlu hysbysiadau swyddi trwy wefan Swyddi'r Gwasanaeth Sifil.

Cwynion Recriwtio

Mae prosesau recriwtio'r Ymchwiliad wedi eu tanategu gan egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil i ddethol ar gyfer penodiadau ar sail cystadleuaeth deg ac agored.

Mae Polisi Adborth a Chwynion IICSA yn berthnasol os oes gennych chi gwyn ynghylch:

  • Cydymffurfiad yr Ymchwiliad gyda'r Egwyddorion; ac/neu
  • triniaeth ohonoch, neu'r gwasanaeth a dderbynioch, parthed unrhyw agwedd o ymgyrch recriwtio

Rydym yn cydnabod y bydd pobl yn siomedig os na fydd cais am swydd yn llwyddiannus, ond fel arfer ni fyddwn yn ystyried ymgeisydd yn anghytuno gyda chanlyniad yr ymgyrch recriwtio fel sail dros ystyried cwyn, oni bai y gellir dangos nad ydych wedi cydymffurfio gyda darpariaethau'r Egwyddorion. Fel cam cyntaf, dylid nodi pryderon gyda'r tîm Adnoddau Dynol ar y cyfle cyntaf. Gallwch gysylltu ag Adnoddau Dynol dros y ffôn: 029 21 674019, neu e-bost: hr@iicsa.org.uk

 

Current opportunities

No roles currently being advertised

Back to top