Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Telerau ac amodau

Defnyddio ein gwefan

Mae gwefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn cael ei chynnal at eich defnydd personol a'ch gwylio. Wrth i chi gyrchu a defnyddio'r wefan hon mae'n golygu eich bod yn derbyn y telerau ac amodau hyn sy'n dod i rym o ddyddiad y defnydd cyntaf. Mae'r wefan hon yn beta. Bydd yn parhau i gael ei gwella a'i hymestyn yn ystod y misoedd nesaf.

Eiddo deallusol

Mae'r enwau, delweddau a logos sy'n nodi'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn nodau perchnogol yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol. Ni chaniateir copïo ein logos a/neu unrhyw logos trydydd parti eraill a gyrchir trwy'r wefan hon heb gymeradwyaeth ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio ein logo at:

pressoffice@iicsa.org.uk

Dywedwch wrthym sut a pham eich bod yn dymuno defnyddio ein logo(s). Cynhwyswch eich manylion cyswllt, sef enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs a chyfeiriad e-bost. Diogelir y deunydd a welir ar y wefan hon gan hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol. Gellir atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan hawlfraint y Goron (ac eithrio logos adrannol neu asiantaeth) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod ei fod yn cael ei atgynhyrchu'n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Lle mae unrhyw un o eitemau hawlfraint y Goron ar y wefan hon yn cael eu hailgyhoeddi neu eu copïo i wefannau eraill, mae'n rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod statws yr hawlfraint.

Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon, y nodir ei fod yn hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael awdurdodiad i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

I gael rhagor o wybodaeth am bolisi hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu, gweler y canllawiau sydd i'w gweld ar wefan yr Archifau Gwladol.

Ymwadiad

Darperir gwefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol a deunydd sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau (trydydd parti neu'r Llywodraeth) 'fel y mae', heb wneud unrhyw ymhoniad na chymeradwyaeth a heb warantiad o unrhyw fath p'un a yw'n benodol neu'n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gwarantiadau ymhlyg o ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, peidio â thorri rheolau, cydnawsedd, diogelwch a chywirdeb.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a ymddengys ar y wefan hon yn ddi-dor nac yn rhydd rhag gwallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu fod y wefan hon neu'r gweinydd sy'n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd rhag feirysau neu'n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn yn atebol, o dan unrhyw amgylchiadau, am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu iawndal o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu golli defnydd o, ddata neu elw sy'n deillio o, neu mewn cysylltiad â, defnyddio gwefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol.

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu rheoli a'u dehongli yn unol â deddfau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Hyperddolennu i wefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol

Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i ddarparu dolen uniongyrchol i dudalennau a letyir ar y safle hwn. Nid ydym yn gwrthwynebu eich dymuniad i gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a ddangosir ar ein safle. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau cael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Rhaid i dudalennau'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Hyperddolennu i wefannau trydydd parti

Nid oes rhaid i chi geisio caniatâd i gysylltu'n uniongyrchol â thudalennau a gynhelir ar y wefan hon. Nid ydym yn gwrthwynebu i chi gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a gynhelir ar ein gwefan. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan. Mae'n rhaid i dudalennau'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Diogelu rhag firysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o'r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrthfeirysau ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir o'r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, aflonyddwch neu ddifrod i'ch data neu'ch system gyfrifiadurol a allai ddigwydd wrth ddefnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Back to top