Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Telerau ac amodau

Defnyddio ein gwefan

Cynhelir gwefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol er mwyn i chi ei defnyddio ac edrych arni. Trwy gysylltu â’r safle a’i ddefnyddio rydych yn derbyn yr amodau a thelerau hyn sy'n effeithiol o'r dyddiad cyntaf pan y'i defnyddir. Mae'r wefan yn beta. Bydd yn parhau i gael ei gwella ac ehangu yn ystod y misoedd i ddod.

Eiddo deallusol

Mae'r enwau, delweddau a logos yn dynodi'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn nodau perchnogol i'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol. Ni chaniateir copïo ein logos a/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb ganiatâd gan berchennog perthnasol yr hawlfraint. 
Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio ein logo at:

pressoffice@iicsa.org.uk

Dywedwch wrthym sut a pham yr ydych yn dymuno defnyddio ein logo(s). Cynhwyswch eich manylion cyswllt, enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs ac e-bost. Mae'r deunydd a gynhwysir ar y safle hwn yn ddarostyngedig i warchodaeth Hawlfraint y Goron oni nodir yn wahanol. Gellir atgynhyrchu'r deunydd sydd dan hawlfraint y Goron (heblaw'r logos adrannol neu asiantaethol) am ddim mewn unrhyw ffurf neu trwy unrhyw gyfrwng ar yr amod eu bod yn cael eu hatgynhyrchu yn gywir a heb eu defnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Pan fydd unrhyw eitemau hawlfraint y Goron ar y safle hwn yn cael eu hail gyhoeddi neu eu copïo i bobl eraill, rhaid cydnabod ffynhonnell y deunydd a'i statws o ran hawlfraint.

Nid yw’r hawl i atgynhyrchu deunydd a warchodir gan y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn sy’n cael ei ddynodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliad yr hawlfraint dan sylw.

Am ragor o wybodaeth ar bolisi a threfniadau trwyddedu hawlfraint y Goron, gweler y canllaw sydd ar wefan yr Archifau Cenedlaethol.

Ymwadiad

Darperir gwefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol a'r deunydd sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau (trydydd parti neu'r Llywodraeth) 'fel y mae' heb unrhyw gynrychiolaeth neu ardystiad a heb warant o unrhyw fath p'un a'i mynegir neu'i awgrymir, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben arbennig, peidio â thresmasu, cysondeb, diogelwch a chywirdeb.


Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir ar y safle hwn yn rhydd rhag ymyrraeth neu wallau, y caiff diffygion eu cywiro, ac y bydd y safle hwn neu’r gweinydd sy’n sicrhau ei bod ar gael, yn rhydd rhag firysau neu’n cynrychioli swyddogaeth, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn yn atebol dros golled neu ddifrod ar unrhyw gyfrif, yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod canlyniadol neu anuniongyrchol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu golli'r gallu i ddefnyddio, data neu elw sy'n deillio o neu sy'n gysylltiedig â defnyddio safle'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol neu sy'n deillio o hynny.

Bydd yr amodau a’r telerau hyn yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod dan yr amodau a thelerau hyn yn destun awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Darparu dolenni i wefan yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-Drin Plant yn Rhywiol

Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i ddarparu dolen uniongyrchol i dudalennau a letyir ar y safle hwn. Nid ydym yn gwrthwynebu eich dymuniad i gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a ddangosir ar ein safle. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau cael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Rhaid i dudalennau'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Dolenni i wefannau trydydd parti

Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i ddarparu dolen uniongyrchol i dudalennau a letyir ar y safle hwn. Nid ydym yn gwrthwynebu eich dymuniad i gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a ddangosir ar ein safle. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau cael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Rhaid i dudalennau'r Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Diogelu rhag firysau

Gwnawn bob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lwythir o'r Rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, ymyrraeth neu ddifrod i'ch data neu eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra byddwch yn defnyddio deunydd a ddaw o'r wefan hon.

Back to top