Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-10pm, Saturdays 10am-12pm

Ymchwil

Mae'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddiad yn un o dri rhan craidd yr Ymchwiliad, gan weithio ar y cyd â'r Prosiect Gwirionedd a'r Prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus.

Mae'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddi yn gweithio ar draws pob un o 13 o ymchwiliadau'r Ymchwiliad.

Beth mae'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddi yn ei wneud?

Mae pedair swyddogaeth gyffredinol i'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddi:

  1. Mae'n dod â'r hyn a wyddom eisoes am gam-drin plant yn rhywiol ynghyd mewn un lle ac yn chwilio am fylchau yn ein dealltwriaeth. Byddwn yn gwneud hyn trwy adolygu astudiaethau academaidd a gyhoeddwyd ac ymgynghori gydag arbenigwyr yn y maes. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod yr Ymchwiliad yn gofyn y cwestiynau cywir i'r sefydliadau mae'n ymchwilio iddynt.
  2. Cyflawni ymchwil newydd. Mae rhywfaint o'r ymchwil yma yn cynnwys edrych ar wybodaeth a gedwir gan sefydliadau, ac mae rhywfaint yn golygu siarad yn uniongyrchol gyda dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol a'u teuluoedd, pobl sy'n gweithio mewn sefydliadau a phobl sydd â rôl o ran diogelu plant ac/neu gefnogi dioddefwyr a goroeswyr, i ganfod eu barnau a phrofiadau.
  3. Dadansoddi'r wybodaeth mae'r Ymchwiliad yn derbyn trwy'r Prosiect Gwirionedd. Gall unrhyw un sy'n dod ymlaen i'r Prosiect Gwirionedd benderfynu a ydynt yn barod i'w gwybodaeth gael ei defnyddio ar gyfer ymchwil.
  4. Sicrhau ansawdd data mewnol yr Ymchwiliad i allu cefnogi ei ddefnyddio.

Bydd edrych ar wybodaeth fanwl am brofiadau pobl yn helpu'r ymchwiliad i ddeall sut a pham mae sefydliadau wedi methu diogelu plant rhag cam-drin rhywiol, neu i ymateb yn y ffordd briodol pan fydd cam-drin wedi digwydd. Mae hyn yn helpu sicrhau bod yr ymchwiliadau, ac unrhyw argymhellion gan yr Ymchwiliad, wedi ystyried profiad pobl a effeithiwyd gan gam-drin plant yn rhywiol.

Ar gyfer y rhaglen ddiweddaraf o waith ymchwil a dadansoddi ar gyfer 2017/18 gweler y ddogfen Adolygiad Ymchwiliad.

Trwy'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddi, gall yr Ymchwiliad adael etifeddiaeth o well gwybodaeth a dealltwriaeth am raddfa cam-drin plant yn rhywiol, profiadau dioddefwyr a goroeswyr, sut a pham mae sefydliadau wedi methu amddiffyn plant, a beth sy'n gweithio wrth amddiffyn plant rhag niwed ac i gefnogi dioddefwyr a goroeswyr.

Moeseg a llywodraethu

Mae'r Prosiect Ymchwil wedi ei oruchwylio gan Aelod o Banel IICSA yr Athro Syr Malcolm Evans KCMG OBE, a gan Fwrdd Cynghori Academaidd annibynnol. Mae gan aelodau'r Bwrdd Cynghori Academaidd arbenigedd a phrofiad sylweddol o ran astudio amddiffyn plant a cham-drin plant yn rhywiol.

Mae'r Bwrdd Cynghori Academaidd yn darparu cyngor i sicrhau bod holl waith y Prosiect Ymchwil o'r ansawdd uchaf ac yn cael ei gyflawni i'r safonau moesol uchaf.

Mae Cod Moeseg Ymchwil IICSA yn sefydlu'r safonau moesegol sy'n ofynnol a'r prosesau i'w dilyn wrth gyflawni ymchwil ar gyfer neu o fewn IICSA.

Fel yr amlinellwyd yn y canllaw hwn, rhaid i'r holl ymchwil a gyflawnwyd gan neu ar ran IICSA gael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil yr IICSA cyn cychwyn. I gael cymeradwyaeth, rhaid i'r holl brosiectau ymchwil lenwi Ffurflen Cymeradwyo Moeseg.

Mae'r Panel Ymgynghori Dioddefwyr a Goroeswyr yn gweithio gyda'r Prosiect Ymchwil, gan roi cyngor i ni ar y cwestiynau ymchwil yr ydym yn gofyn a sut i'w gofyn.

Sut mae cael rhagor o wybodaeth

Mae aelodau o'r Tîm Ymchwil yn mynychu cynadleddau yn rheolaidd ac yn cyflwyno ein gwaith. Cadwch lygad am gyhoeddiadau ar ein gwefan a ffrwd Twitter.

Bydd adroddiadau a gynhyrchir gan y Prosiect Ymchwil ar gael i bawb i'w darllen yma, ac yn adran pob ymchwiliad.

O bryd i'w gilydd, bydd yr Ymchwiliad yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau academaidd ac eraill gydag arbenigedd mewn cam-drin plant yn rhywiol i gyflawni rhywfaint o'i ymchwil. Bydd unrhyw gyfleoedd yn cael eu hysbysebu yn yr adran newyddion ac ar wefan Canfod Contractau'r Llywodraeth.

I anfon e-bost yn uniongyrchol ar y tîm Ymchwil, cysylltwch â ni ar research@iicsa.org.uk

Back to top