Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant gan Rwydweithiau Cyfundrefnol

Ymchwiliad i ymatebion sefydliadol i gamfanteisio ar blant yn rhywiol gan rwydweithiau cyfundrefnol.

Mae’r paratoi systematig a chamdriniaeth rywiol o blant gan grwpiau o droseddwyr mewn dinasoedd a threfi yng Nghymru a Lloegr yn digwydd yn eang iawn. Gan adeiladu ar gorff y gwaith ar gamfanteisio'n rhywiol ar blant yn dilyn achosion penodol mewn llefydd fel Dyfnaint a Chernyw, Rhydychen, Rochdale, Rotherham a Telford, bydd yr ymchwiliad hwn yn asesu i ba raddau mae ystod eang o awdurdodau perthnasol wedi dysgu gwersi, gweithredu argymhellion a sefydlu strategaethau effeithiol i atal camfanteisio'n rhywiol ar blant yn y dyfodol.

Byddwn yn ystyried a yw'r heddlu ac asiantaethau eraill yn defnyddio gorchmynion atal sifil yn effeithiol; a yw rheoleiddio cyfredol o'r economi gyda'r nos a thrwyddedu tacsis yn effeithiol o ran amddiffyn plant rhag cam-drin; ac a yw'r system cyfiawnder troseddol yn trin dioddefwyr a goroeswyr camfanteisio'n rhywiol ar blant yn briodol.

 

Newyddion Perthnasol

No relevant news articles available.

Camau Nesaf:

Nid yw'r Ymchwiliad yn derbyn ceisiadau am statws cyfranogwr craidd nac yn gofyn am dystiolaeth eto. Byddwn yn gwneud hynny cyn bo hir a bydd manylion sut i wneud yn cael eu dangos yma. I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein cynnydd, gwrandawiadau a cheisiadau, gwiriwch y dudalen hon a Newyddion yn rheolaidd.

Er nad ydym yn gofyn am dystiolaeth ar gyfer ein hymchwiliadau ar hyn o bryd, mae'r Ymchwiliad yn annog pawb sydd wedi dioddef a goroesi camdriniaeth rywiol plant i rannu eu profiad.

Back to top