Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Ynglŷn â'r Ymchwiliad

Mae'r Ymchwiliad yn cynnig cyfle digynsail i archwilio i ba raddau y mae sefydliadau yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn plant o ddifri.

Sefydliadau a chyfundrefnau

Bydd yr Ymchwiliad yn edrych ar ystod eang o sefydliadau yn cynnwys:

 • awdurdodau lleol
 • yr heddlu
 • Gwasanaeth Erlyn y Goron
 • y Gwasanaeth Mewnfudo
 • y BBC
 • y lluoedd arfog
 • ysgolion
 • ysbytai
 • cartrefi plant
 • eglwysi, mosgiau a sefydliadau crefyddol eraill
 • elusennau a sefydliadau gwirfoddol
 • rheolyddion a
 • sefydliadau cyhoeddus a phreifat eraill.

Bydd hefyd yn archwilio cyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol yn ymwneud â phobl adnabyddus, gan gynnwys pobl yn y cyfryngau, gwleidyddiaeth ac agweddau eraill o fywyd cyhoeddus. Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn y gofynnwyd i ni ymchwilio iddo yn eich Cylch Gorchwyl. Maent yn esbonio cwmpas ein gwaith a'r egwyddorion y mae'n rhaid i ni eu dilyn.

Dioddefwyr a goroeswyr

Er ein bod yn ymchwilio i fethiannau sefydliadol, yn hytrach nag achosion unigol o gam-drin rhywiol, mae profiadau dioddefwyr a goroeswyr yn ganolog i'n tasg. Ni allwn ddechrau deall patrymau'r methiannau sefydliadol heb glywed gan y rhai sydd wedi dioddef o ganlyniad i'r methiannau hyn. Rydym yn gweithio gyda dioddefwyr a goroeswyr sydd eisiau cynorthwyo'r Ymchwiliad yn ei waith trwy rannu eu profiad o gam-drin rhywiol. Darllenwch fwy am sut ydyn ni'n gweithio a rhannu eich profiad.

Yn annibynnol o lywodraeth, gyda ffocws ar Gymru a Lloegr

Mae'r Ymchwiliad yn ymchwiliad statudol annibynnol ac yn cwmpasu Cymru a Lloegr. Golyga annibynnol nad yw'r Ymchwiliad yn rhan o lywodraeth ac nid yw'n cael ei redeg gan adran o'r llywodraeth. Golyga statudol fod yr Ymchwiliad wedi ei sefydlu dan y Ddeddf Ymchwiliadau 2005 ac mae ganddo'r pŵer i gymell tystion i roi tystiolaeth.

IICSA launch

Chair and Panel

Back to top