Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Cefndir

Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi derbyn adroddiadau cynyddol o gam-drin plant yn rhywiol mewn nifer o sefydliadau, yn cynnwys yn y BBC, y GIG, cartrefi plant ac ysgolion. Cafwyd cyhuddiadau o droseddau rhywiol yn ymwneud â phlant yn erbyn pobl gyda safleoedd pwysig mewn bywyd cyhoeddus, yn cynnwys rhai yn y cyfryngau a'r Senedd. Ar yr un pryd, cafwyd adroddiadau cynyddol o fethiannau o fewn yr heddlu i ymchwilio i gyhuddiadau o gam-drin plant yn rhywiol, a methiannau o fewn Gwasanaeth Erlyn y goron i erlyn y cyhuddiadau hyn. Gyda'i gilydd, mae'r adroddiadau hyn yn mynnu ymateb cynhwysfawr a chydlynol. Sefydlwyd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol fel ymchwiliad statudol ar 12 Mawrth 2015 i ystyried y dystiolaeth gynyddol o fethiannau sefydliadol i ddiogelu plant rhag cam-drin rhywiol, ac i wneud argymhellion i sicrhau'r amddiffyniad gorau posibl i blant yn y dyfodol.

Graddfa cam-drin yng Nghymru a Lloegr

Nid yw'r wybodaeth ac ystadegau sydd ar gael ar hyn o bryd yn rhoi darlun llawn o raddfa cam-drin plant ar draws Cymru a Lloegr, ond awgryma amcangyfrifon bod un plentyn ym mhob 20 yn y Deyrnas Unedig wedi ei gam-drin yn rhywiol. Yn 2014, dengys ystadegau'r heddlu bod dros 28,000 o droseddau rhyw wedi eu cofnodi ble roedd y dioddefwr dan 16 oed. Mae'n debygol y bu llawer mwy o droseddau na chafodd eu hadrodd i'r heddlu. Fel yn Awstralia, gogledd Iwerddon, Jersey a'r Alban, mae lefel pryder y cyhoedd wedi arwain at alwadau am ymchwiliad hollgynhwysol i edrych ar y darlun mawr, i ddysgu gwersi'r gorffennol, i ystyried gweithdrefnau amddiffyn plant sydd ar waith ar hyn o bryd, ac i sefydlu llwybr newydd ar gyfer y dyfodol. Wrth gyflawni ei waith, mae'r Ymchwiliad yn ymgysylltu gyda Chomisiwn Brenhinol Awstralia i Gam-drin Plant yn Rhywiol Sefydliadol, gydag Ymchwiliad Gofal Annibynnol Jersey, gyda'r Ymchwiliad i Gam-drin Sefydliadol Hanesyddol yng Ngogledd Iwerddon, a gydag Ymchwiliad yr Alban i Gam-drin Hanesyddol Plant mewn Gofal. Ar y cyd mae gan yr ymchwiliadau hyn lawr i'w ddysgu rhyngddynt. Mae'r Ymchwiliad hefyd yn ymgysylltu gydag Ymgyrch Hydrant, ymchwiliad cenedlaethol yr heddlu i dros 1400 ymchwiliad o gam-drin plant yn rhywiol nad ydynt yn achosion diweddar.

Back to top