Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000Open weekdays 8am-8pm, Saturdays 10am-12pm

Cylch Gorchwyl

Mae'r Cylch Gorchwyl yn disgrifio pwrpas a chwmpas yr Ymchwiliad.

Pwrpas

 1. Ystyried i ba raddau mae sefydliadau Gwladwriaethol ac Anwladwriaethol wedi methu yn eu dyletswydd gofal i amddiffyn plant rhag cam-drin a chamfanteisio rhywiol; ystyried i ba raddau mae'r methiannau hynny wedi cael eu trafod ers hynny; nodi camau gweithredu eraill sydd eu hangen i drafod unrhyw fethiannau a nodir; ystyried y camau mae angen i sefydliadau Gwladwriaethol ac Anwladwriaethol eu cymryd er mwyn amddiffyn plant rhag y fath gam-drin yn y dyfodol; a chyhoeddi adroddiad ag argymhellion.
 2. Wrth wneud hynny:
  • Ystyried yr holl wybodaeth sydd ar gael gan yr adolygiadau, achosion llys, ac archwiliadau amrywiol a gyhoeddwyd ac nas cyhoeddwyd sydd wedi dod i ben hyd yn hyn;
  • Ystyried profiad goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol, yn darparu cyfleoedd iddynt dystio i'r Ymchwiliad, ac yn parchu'r angen i ddarparu cymorth priodol wrth wneud hynny;
  • Ystyried a wnaeth sefydliadau Gwladwriaethol ac Anwladwriaethol fethu â nodi'r fath gam-drin ac/neu a oedd ymateb sefydliadol amhriodol fel arall i honiadau o gam-drin plant yn rhywiol ac/neu a oedd gweithdrefnau aneffeithiol yn eu lle i amddiffyn plant;
  • Cynghori ar unrhyw gamau gweithredu eraill sydd eu hangen i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau amddiffyn sefydliadol o fewn systemau cyfredol i amddiffyn plant ar sail y canfyddiadau a gwersi a ddysgir o'r Ymchwiliad hwn;
  • Datgelu, lle mae'n briodol ac yn unol â phrotocolau ar gyfer diogelwch a diogelu data, unrhyw ddogfennau a ystyriwyd fel rhan o'r Ymchwiliad;
  • Cysylltu ag ymchwiliadau parhaus, gan gynnwys y rhai hynny sy'n cael eu cynnal yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban, â golwg ar (a) sicrhau y rhennir gwybodaeth berthnasol, a (b) nodi unrhyw sefydliadau Gwladwriaethol neu Anwladwriaethol â rhwymedigaethau ynghylch amddiffyn plant sydd ar hyn o bryd yn syrthio y tu allan i gwmpas yr Ymchwiliad presennol a'r rhai hynny sy'n cael eu cynnal yn yr awdurdodaethau datganoledig;
  • Cynhyrchu adroddiadau rheolaidd, ac adroddiad dros dro erbyn diwedd 2018; a
  • Chynnal gwaith yr Ymchwiliad mewn modd sydd mor dryloyw â phosibl, yn gyson ag archwilio'r materion sy'n syrthio o fewn y cylch gwaith yn effeithiol, a gan ystyried yr holl ddyletswyddau cyfrinachedd perthnasol.

Cwmpas

 1. Sefydliadau Gwladwriaethol ac Anwladwriaethol. Bydd y fath sefydliadau'n cynnwys, er enghraifft:
  • Adrannau'r Llywodraeth, Swyddfa'r Cabinet, y Senedd a Gweinidogion;
  • Yr Heddlu, awdurdodau erlyn, ysgolion gan gynnwys ysgolion preifat ac ysgolion preswyl ac ysgolion dydd a ariennir gan y wladwriaeth, addysg arbennig (megis addysg gerddoriaeth), Awdurdodau Lleol (gan gynnwys cartrefi gofal a gwasanaethau plant), gwasanaethau iechyd, a charchardai/ystadau diogel;
  • Eglwysi ac enwadau a sefydliadau crefyddol eraill;
  • Pleidiau Gwleidyddol; ac
  • Y Lluoedd Arfog.
 2. Bydd yr Ymchwiliad yn cwmpasu Cymru a Lloegr. Os bydd yr Ymchwiliad yn nodi unrhyw ddeunydd yn perthyn i weinyddiaethau datganoledig, fe'i trosglwyddir i'r awdurdodau perthnasol;
 3. Ni fydd yr Ymchwiliad yn trafod honiadau'n perthyn i ddigwyddiadau yn y Tiriogaethau Tramor na Thiriogaethau Dibynnol ar y Goron. Fodd bynnag, atgyfeirir unrhyw honiadau o'r fath a dderbynnir gan yr Ymchwiliad at y cyrff perthnasol sy'n gorfodi'r gyfraith yn yr awdurdodaethau hynny;
 4. At ddibenion yr Ymchwiliad hwn mae "plentyn" yn golygu unrhyw un o dan 18 oed. Fodd bynnag, bydd y panel yn ystyried camdriniaeth o unigolion dros 18 oed, os cychwynnodd y gamdriniaeth honno pan oedd yr unigolyn o dan 18 oed.

Egwyddorion

 1. Bydd yr Ymchwiliad yn cael mynediad llawn i'r holl ddeunydd mae'n ei geisio.
 2. Cyfeirir unrhyw honiad o gam-drin plant a dderbynnir gan yr Ymchwiliad at yr Heddlu;
 3. Caiff yr holl wybodaeth bersonol a sensitif ei hamddiffyn yn briodol; a threfnir y bydd ar gael i'r rhai hynny sydd angen ei gweld yn unig; ac
 4. Nid yw'n rhan o swyddogaeth yr Ymchwiliad i benderfynu atebolrwydd sifil neu droseddol unigolion neu sefydliadau a enwir. Fodd bynnag, ni ddylai hyn rwystro'r Ymchwiliad rhag cyrraedd canfyddiadau ffeithiol sy'n berthnasol i'w gylch gwaith.
Back to top