Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000 Open weekdays 9am to 5pm

Yr Athro Alexis Jay OBE

Yr Athro Alexis Jay OBE

Penodwyd Yr Athro Alexis Jay i Banel yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn 2015.  Fe'i penodwyd yn Gadeirydd yr Ymchwiliad gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn Awst 2016.

Mae Alexis Jay yn Athro gwadd ym Mhrifysgol Strathclyde, ble mae'n cadeirio'r Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal yn yr Alban. Mae wedi gweithio ers dros 30 mlynedd mewn gwaith cymdeithasol, gan ddelio gyda theuluoedd bregus mewn cymunedau difreintiedig.  

Yn 2005 gwahoddwyd yr Athro Jay gan Lywodraeth yr Alban i sefydlu'r Asiantaeth Archwilio Gwaith Cymdeithasol (SWIA) – asiantaeth y llywodraeth i archwilio pob agwedd o'r gwasanaethau cymdeithasol a ddarperir gan Awdurdodau Lleol. Yn y rôl hon, roedd yn Brif Weithredwr ac yn Brif Arolygydd Gwaith Cymdeithasol i'r Alban. Wedi i'r SWIA gael ei uno gyda'r Arolygiaeth Gofal yn 2011, dechreuodd yn y swydd newydd o Brif Gynghorydd Gwaith Cymdeithasol i Weinidogion yr Alban.

Yn 2014, arweiniodd yr Athro Jay yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-fanteisio ar Blant yn Rhywiol yn Rotherham, ymchwiliad i gam-drin plant yn rhywiol yn Rotherham yn Ne Swydd Efrog. Nododd ei hadroddiad cychwynnol, a gyhoeddwyd yn Awst 2014, y camfanteisiwyd yn rhywiol ar o leiaf 1,400 o blant yn Rotherham rhwng 1997 a 2013

Mae hefyd yn Gadeirydd yr Ymddiriedolaeth Life Changes, sy'n ceisio gwella bywydau pobl ifanc sy'n gadael gofal a phobl gyda dementia, a hefyd yn Gadeirydd y Ganolfan Rhagoriaeth ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal yn yr Alban (CELCIS), canolfan a ariennir gan y Llywodraeth wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Strathclyde sy'n cyflawni ymchwil a gweithgareddau gwelliant gyda'r sector plant yn yr Alban.

Derbyniodd yr Athro Jay ddoethuriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Strathclyde yn Nhachwedd 2015 (llun).

Back to top