Neidio i'r prif gynnwys

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Sut rydym yn gweithio

Arweinir yr Ymchwiliad gan dair egwyddor. Bydd yn gynhwysfawr, gynhwysol a thrylwyr. Rydym wedi dyfeisio sut fyddwn ni'n gweithio o amgylch yr egwyddorion hynny.

Tri Phrosiect Craidd

Mae'r Ymchwiliad wedi'i rannu yn dri Phrosiect Craidd:

  • y Prosiect Ymchwil
  • y Prosiect Gwirionedd
  • y Prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus

Gyda'i gilydd, bydd y dystiolaeth a dderbynnir yn y tri phrosiect yn hysbysu casgliadau ac argymhellion cyffredinol y Cadeirydd a'r Panel.

Y Prosiect Gwirionedd

Mae'r Prosiect Gwirionedd yn caniatáu i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol i rannau eu profiadau gyda'r Ymchwiliad. Gall y rhai sydd eisiau cymryd rhan fynychu sesiwn breifat yn un o'n swyddfeydd ar draws Cymru neu Loegr i rannu eu profiad gydag aelod o'r Ymchwiliad. Nid yw eu hanes yn cael ei brofi, herio na gwrthddweud. Mae'r wybodaeth a ddarperir yn cael ei storio'n ddienw a bydd yn cael ei hystyried gan y Cadeirydd ac aelodau'r Panel wrth wneud eu casgliadau ac argymhellion ar gyfer y dyfodol. Yn rhan o'r Prosiect Gwirionedd, bydd dioddefwyr a goroeswyr yn cael cyfle i ysgrifennu neges i'w chyhoeddi gydag adroddiadau blynyddol yr Ymchwiliad. Ceir rhagor o wybodaeth am y Prosiect Gwirionedd yn ein canllaw i'r rhai sydd eisiau rhannu eu profiad. Ewch i'n hardal Dioddefwyr a goroeswyr i gael gwybod mwy, neu i gymryd rhan.

Y Prosiect Ymchwil

Mae'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddiad yn un o dri rhan craidd yr Ymchwiliad, gan weithio ar y cyd â'r Prosiect Gwirionedd a'r Prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus. Mae'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddi yn gweithio ar draws pob un o 13 o ymchwiliadau'r Ymchwiliad.

Mae'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddi yn dod â'r hyn a wyddom eisoes am gam-drin plant yn rhywiol ynghyd mewn un lle ac yn chwilio am fylchau yn ein dealltwriaeth. Mae'n cyflawni ymchwil newydd. Yn cynnwys dadansoddi'r wybodaeth mae'r Ymchwiliad yn derbyn trwy'r Prosiect Gwirionedd. Mae'r Prosiect Ymchwil a Dadansoddi hefyd yn sicrhau ansawdd data mewnol yr Ymchwiliad i allu amddiffyn ei ddefnyddio.

Y Prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus

Mae'r Prosiect Gwrandawiadau Cyhoeddus yn ymdebygu i ymchwiliad cyhoeddus arferol, ble mae tystion yn cyflwyno tystiolaeth dan lw ac yn destun croesholi. Mae'r Ymchwiliad yn dethol astudiaethau achos gan amrywiaeth o sefydliadau sy'n ymddangos i gyfleu patrwm o fethiannau sefydliadol. Bydd pob gwrandawiad yn parhau am oddeutu chwe wythnos. Gall gwrandawiad fod yn gysylltiedig i unigolyn penodol sy'n ymddangos ei fod wedi ei alluogi i gam-drin plant yn rhywiol mewn lleoliadau sefydliadol. Neu gall ymwneud â sefydliad sy'n ymddangos i fod wedi arddangos methiannau mynych dros nifer o flynyddoedd. Mae tystiolaeth yn debygol o gael ei gasglu gan gynrychiolwyr y sefydliadau dan ymchwiliad, a gan ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin rhywiol. Nid oes gan yr Ymchwiliad y pŵer i gael camdrinwyr yn euog o droseddau, nac i ddyfarnu iawndal i ddioddefwyr a goroeswyr. Fodd bynnag, bydd yn defnyddio ei bwerau canfod ffeithiau yn llawn i sefydlu casgliadau yn erbyn unigolion neu sefydliadau a enwir ble mae tystiolaeth yn cyfiawnhau hyn.

Pencadlys a Chanolfannau Rhanbarthol

Mae gan yr Ymchwiliad swyddfeydd ar draws Cymru a Lloegr i adlewyrchu cwmpas daearyddol ei waith. Mae'r rhain wedi eu lleoli yn Lerpwl, Darlington, Caerdydd ac Exeter.

Back to top