Skip to main content

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol - Gwybodaeth Allweddol

Mountain

Y Prosiect Gwirionedd

Mae ein Prosiect Gwirionedd yn cynnig cyfle i ddioddefwyr a goroeswyr rannu eu profiad a chael eu clywed a'u cydnabod yn barchus. Trwy wneud hynny, byddant yn ein helpu i ddeall effaith cam-drin yn y tymor hir yn well. Bydd eu cyfraniad yn ein helpu i wneud argymhellion ynghylch anghenion cymorth, yn ogystal â herio ein rhagdybiaethau o gam-drin plant yn rhywiol.

Profiadau a Rannwyd

Dyma rai o'r profiadau o gamdriniaeth rywiol yn ystod plentyndod a rannwyd â'r Prosiect Gwirionedd. Mae'r holl enwau a'r manylion adnabod wedi'u newid.

Ymweld â gwefan y Prosiect Gwirionedd (yn Saesneg)

Dangosfwrdd y Prosiect Gwirionedd

Rydym hefyd yn cynhyrchu dangosfwrdd i'r Prosiect Gwirionedd ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn a fydd yn cynnwys profiadau'r rhai a gafodd eu cam-drin mewn teulu, sefydliad neu mewn cyd-destun arall.

Mae'r dangosfwrdd yn rhan o'n rhaglen ymchwil. Mae'n darparu gwybodaeth o'r Prosiect Gwirionedd am:

 • dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol
 • natur y cam-drin a brofwyd ganddynt
 • lle digwyddodd y cam-drin rhywiol a phwy oedd y troseddwyr
 • effeithiau cam-drin plant yn rhywiol
 • a ddywedodd y dioddefwyr a'r goroeswyr hynny wrth unrhyw un am y cam-drin.

Gallwch ganfod y dangosfwrdd diweddaraf o'r ddolen a ddarperir.

Dolenni defnyddiol

 • Ein Cylch Gorchwyl - sy'n nodi pwrpas a chwmpas yr Ymchwiliad
 • Cyhoeddiadau (yn Saesneg) - pob un o gyhoeddiadau ein Hymchwiliad mewn un lle

 • Ystadegau Chwarterol (yn Saesneg) - gan ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau craidd - y Prosiect Gwirionedd, ymchwiliadau a gwrandawiadau cyhoeddus, ac ymchwil

 • Ffrwd Newyddion IICSA (yn Saesneg) - straeon newyddion cyfoes

 • Canolfan y Cyfryngau (yn Saesneg) - pecynnau cyfryngau o'n gwrandawiadau cyhoeddus, cyflwynir sesiynau yn Iaith Arwyddion Prydain ac yn bennaf gan bobl Fyddar

Cysylltu

Os ydych chi'n dymuno gofyn cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os hoffech chi ddysgu rhagor am rannu'ch profiad, cysylltwch â ni. Gallwch gysylltu gan ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau isod, ond peidiwch â rhoi manylion unrhyw gam-drin ar hyn o bryd.

 • Ffoniwch ni ar 0800 917 1000. Mae'r llinell ar agor 9am - 5pm yn ystod yr wythnos. Mae galwadau'n rhad ac am ddim ac nid ydynt yn dangos ar eich bil.
 • E-bostiwch ni ar contact@iicsa.org.uk.
 • Ysgrifennwch atom: Rhadbost YMCHWILIAD ANNIBYNNOL IICSA. Nid oes angen stamp arnoch chi.

Ein nod yw ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 diwrnod gwaith; fodd bynnag, gallai gymryd mwy o amser i ymateb mewn cyfnodau prysurach.

Back to top