Skip to main content

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol - Gwybodaeth Allweddol

Female with grey cardigan

Y Prosiect Gwirionedd

Mae ein Prosiect Gwirionedd yn cynnig cyfle i ddioddefwyr a goroeswyr rannu eu profiad a chael eu clywed a'u cydnabod yn barchus. Trwy wneud hynny, byddant yn ein helpu i ddeall effaith cam-drin yn y tymor hir yn well. Bydd eu cyfraniad yn ein helpu i wneud argymhellion ynghylch anghenion cymorth, yn ogystal â herio ein rhagdybiaethau o gam-drin plant yn rhywiol.

Hyd yn hyn, mae dros 300 o bobl wedi rhannu eu profiad gyda'r Prosiect Gwirionedd yng Nghymru.

Gallwch barhau i rannu'ch profiad yn ysgrifenedig tan fis Hydref 2021 pan ddaw'r Prosiect Gwirionedd i ben (yn Saesneg).

Profiadau a Rannwyd

Dyma rai o'r profiadau o gamdriniaeth rywiol yn ystod plentyndod a rannwyd â'r Prosiect Gwirionedd. Mae'r holl enwau a'r manylion adnabod wedi'u newid.

Ymweld â gwefan y Prosiect Gwirionedd (yn Saesneg)

Rhannu'ch profiad yn ysgrifenedig

Os hoffech chi rannu'ch profiad yn ysgrifenedig, nid oes angen i chi wneud apwyntiad. Chi sy'n penderfynu pryd a sut rydych chi am ysgrifennu am yr hyn a ddigwyddodd i chi.

Dangosfwrdd y Prosiect Gwirionedd

Rydym hefyd yn cynhyrchu dangosfwrdd i'r Prosiect Gwirionedd ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn a fydd yn cynnwys profiadau'r rhai a gafodd eu cam-drin mewn teulu, sefydliad neu mewn cyd-destun arall.

Mae'r dangosfwrdd yn rhan o'n rhaglen ymchwil. Mae'n darparu gwybodaeth o'r Prosiect Gwirionedd am:

 • dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol
 • natur y cam-drin a brofwyd ganddynt
 • lle digwyddodd y cam-drin rhywiol a phwy oedd y troseddwyr
 • effeithiau cam-drin plant yn rhywiol
 • a ddywedodd y dioddefwyr a'r goroeswyr hynny wrth unrhyw un am y cam-drin.

Gallwch ganfod y dangosfwrdd diweddaraf o'r ddolen a ddarperir.

Dolenni defnyddiol

 • Ein Cylch Gorchwyl - sy'n nodi pwrpas a chwmpas yr Ymchwiliad
 • Cyhoeddiadau (yn Saesneg) - pob un o gyhoeddiadau ein Hymchwiliad mewn un lle

 • Ystadegau Chwarterol (yn Saesneg) - gan ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau craidd - y Prosiect Gwirionedd, ymchwiliadau a gwrandawiadau cyhoeddus, ac ymchwil

 • Ffrwd Newyddion IICSA (yn Saesneg) - straeon newyddion cyfoes

 • Canolfan y Cyfryngau (yn Saesneg) - pecynnau cyfryngau o'n gwrandawiadau cyhoeddus, cyflwynir sesiynau yn Iaith Arwyddion Prydain ac yn bennaf gan bobl Fyddar

 • Llyfrgell Adnoddau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid (yn Saesneg) - i'ch helpu chi i godi ymwybyddiaeth o'r Prosiect Gwirionedd a gwaith ehangach yr Ymchwiliad

Cysylltu

Os ydych chi'n dymuno gofyn cwestiwn am yr Ymchwiliad neu os hoffech chi ddysgu rhagor am rannu'ch profiad, cysylltwch â ni. Gallwch gysylltu gan ddefnyddio unrhyw un o'r opsiynau isod, ond peidiwch â rhoi manylion unrhyw gam-drin ar hyn o bryd.

 • Ffoniwch ni ar 0800 917 1000. Mae'r llinell ar agor 9am - 5pm yn ystod yr wythnos. Mae galwadau'n rhad ac am ddim ac nid ydynt yn dangos ar eich bil.
 • E-bostiwch ni ar contact@iicsa.org.uk.
 • Ysgrifennwch atom: Rhadbost YMCHWILIAD ANNIBYNNOL IICSA. Nid oes angen stamp arnoch chi.

Ein nod yw ymateb i bob galwad, e-bost a llythyr o fewn 15 diwrnod gwaith; fodd bynnag, gallai gymryd mwy o amser i ymateb mewn cyfnodau prysurach.

Back to top