Skip to main content

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol - Gwybodaeth Allweddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth allweddol am yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA) 

Ar y dudalen hon gallwch ganfod gwybodaeth am:

  • Pwy ydym ni a'n pwrpas

  • Prosiectau Craidd yr Ymchwiliad

  • Prosiect Gwirionedd 

Mae pob adran yn cynnwys dolenni i wybodaeth fanylach, yn Saesneg yn bennaf. Cysylltwch â ni os oes angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnoch yn Gymraeg.

Pwy ydym ni

Sefydlwyd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol, dan gadeiryddiaeth yr Athro Alexis Jay OBE (yn y llun), ar ôl rhai achosion proffil uchel difrifol o gam-drin plant yn rhywiol yn ddiweddar ac oherwydd bod gan y llywodraeth bryderon difrifol iawn bod rhai sefydliadau'n methu ac yn parhau i fethu ag amddiffyn plant rhag cam-drin rhywiol.

Beth rydym yn ei wneud

Mae ein gwrandawiadau cyhoeddus bellach wedi dod i ben, ond fel ymchwiliad statudol roedd gennym yr awdurdod unigryw i orfodi tystion a thystiolaeth berthnasol yr oeddem yn teimlo eu bod yn angenrheidiol, er mwyn ymchwilio i ble mae sefydliadau wedi siomi plant yn y gorffennol.

Rhennir yr Ymchwiliad yn dri phrosiect craidd:

Mae ein canfyddiadau a'r dystiolaeth a gasglwyd gennym yn goleuo ein hargymhellion i helpu i amddiffyn plant yn well yn y dyfodol. 

Diweddarwyd y tudalennau hyn ddiwethaf ar: 19/01/2022. 

Dolenni defnyddiol

  • Ein Cylch Gorchwyl - sy'n nodi pwrpas a chwmpas yr Ymchwiliad

  • Cyhoeddiadau (yn Saesneg) - pob un o gyhoeddiadau ein Hymchwiliad mewn un lle

  • Ystadegau Chwarterol (yn Saesneg) - gan ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau craidd - y Prosiect Gwirionedd, ymchwiliadau a gwrandawiadau cyhoeddus, ac ymchwil

  • Ffrwd Newyddion IICSA (yn Saesneg) - straeon newyddion cyfoes

  • Canolfan y Cyfryngau (yn Saesneg) - pecynnau cyfryngau o'n gwrandawiadau cyhoeddus, cyflwynir sesiynau yn Iaith Arwyddion Prydain ac yn bennaf gan bobl Fyddar

Back to top