Skip to main content

0800 917 1000   Open weekdays 9am-5pm

Yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol - Gwybodaeth Allweddol

Ymchwil

Mae'r tîm ymchwil yn cefnogi gwaith yr Ymchwiliad trwy:

  • Ymchwil eilaidd - lle rydym yn tynnu ynghyd ymchwil bresennol ar bwnc penodol.
  • Ymchwil sylfaenol ansoddol a meintiol - lle rydym yn casglu ein data ein hunain, er enghraifft, trwy gynnal cyfweliadau neu arolygon.
  • Dadansoddi'r wybodaeth a gasglwn fel rhan o'r Prosiect Gwirionedd (Yn Saesneg).

Mae safleoedd llenyddiaeth ac ymchwil Cymru wedi goleuo ar draws ystod ein cynllun ymchwil, yn fwyaf diweddar yn;

Darllen rhai o'n hadroddiadau ymchwil a gyhoeddwyd yn flaenorol (Yn Saesneg)

Ymgysylltu

Defnyddir yr adroddiadau hyn gan y Cadeirydd a'r Panel i helpu goleuo canfyddiadau a llunio argymhellion i amddiffyn plant yn well yn y dyfodol.

Yn dilyn trafodaethau gydag aelodau’r Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr, mae adroddiadau cryno wedi’u cyhoeddi i rannu’r hyn a glywsom ac i arddangos effeithiau cam-drin plant yn rhywiol.

Adroddiad ymgysylltu â chymunedau lleiafrifoedd ethnig Ebrill 2021

Mae'r Ymchwiliad wedi canfod y gall rhai dioddefwyr a goroeswyr o gymunedau lleiafrifoedd ethnig ei chael yn anodd trafod neu ddatgelu cam-drin plant yn rhywiol. Gofynnwyd i dîm ymgysylltu’r Ymchwiliad archwilio hyn gyda sefydliadau cymorth cymunedol sy’n gweithio gyda chymunedau amrywiol ledled Cymru a Lloegr. Trwy wrando ar dros gant o sefydliadau, mae chwe thema gyffredin wedi dod i'r amlwg.

Panel Ymgynghorol Dioddefwyr a Goroeswyr

Mae Panel Ymgynghori Dioddefwyr a Goroeswyr â saith aelod yn cynorthwyo ac yn cynghori’r Ymchwiliad ar bob agwedd ar ei waith. Mae'r panel yn cynnwys saith unigolyn o Gymru a Lloegr; May Baxter-Thornton, Sheila Coates, Lucy Duckworth, Emma Lewis, Fay Maxted, Chris Tuck a Kit Shellam. Mae gan aelodau'r panel gyfoeth o brofiad yn darparu cymorth ac eiriolaeth i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol.

Y Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr

Gall unrhyw ddioddefwr neu oroeswr sy'n dymuno bod yn rhan o'r Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr gofrestru i fod yn aelod a derbyn diweddariadau ar waith yr Ymchwiliad. Dylai’r rhai sydd am ymuno â’r Fforwm anfon e-bost wedi’i farcio ‘Fforwm Dioddefwyr a Goroeswyr’ i contact@iicsa.org.uk.

Dolenni defnyddiol

  • Ein Cylch Gorchwyl - sy'n nodi pwrpas a chwmpas yr Ymchwiliad

  • Cyhoeddiadau (yn Saesneg) - pob un o gyhoeddiadau ein Hymchwiliad mewn un lle

  • Ystadegau Chwarterol (yn Saesneg) - gan ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau craidd - y Prosiect Gwirionedd, ymchwiliadau a gwrandawiadau cyhoeddus, ac ymchwil

  • Ffrwd Newyddion IICSA (yn Saesneg) - straeon newyddion cyfoes

  • Canolfan y Cyfryngau (yn Saesneg) - pecynnau cyfryngau o'n gwrandawiadau cyhoeddus, cyflwynir sesiynau yn Iaith Arwyddion Prydain ac yn bennaf gan bobl Fyddar

Back to top