Skip to main content

IICSA published its final Report in October 2022. This website was last updated in January 2023.

Yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol - Gwybodaeth Allweddol

Mountain

Y Prosiect Gwirionedd

Mae ein Prosiect Gwirionedd yn cynnig cyfle i ddioddefwyr a goroeswyr rannu eu profiad a chael eu clywed a'u cydnabod yn barchus. Trwy wneud hynny, byddant yn ein helpu i ddeall effaith cam-drin yn y tymor hir yn well. Bydd eu cyfraniad yn ein helpu i wneud argymhellion ynghylch anghenion cymorth, yn ogystal â herio ein rhagdybiaethau o gam-drin plant yn rhywiol.

Profiadau a Rannwyd

Dyma rai o'r profiadau o gamdriniaeth rywiol yn ystod plentyndod a rannwyd â'r Prosiect Gwirionedd. Mae'r holl enwau a'r manylion adnabod wedi'u newid.

Ymweld â gwefan y Prosiect Gwirionedd (yn Saesneg)

Dangosfwrdd y Prosiect Gwirionedd

Mae'r dangosfwrdd yn rhan o'n rhaglen ymchwil. Mae'n darparu gwybodaeth o'r Prosiect Gwirionedd am:

  • dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol
  • natur y cam-drin a brofwyd ganddynt
  • lle digwyddodd y cam-drin rhywiol a phwy oedd y troseddwyr
  • effeithiau cam-drin plant yn rhywiol
  • a ddywedodd y dioddefwyr a'r goroeswyr hynny wrth unrhyw un am y cam-drin.

Gallwch ganfod y dangosfwrdd diweddaraf o'r ddolen a ddarperir.

Dolenni defnyddiol

  • Ein Cylch Gorchwyl - sy'n nodi pwrpas a chwmpas yr Ymchwiliad
  • Cyhoeddiadau (yn Saesneg) - pob un o gyhoeddiadau ein Hymchwiliad mewn un lle

  • Ystadegau Chwarterol (yn Saesneg) - gan ddarparu'r wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau craidd - y Prosiect Gwirionedd, ymchwiliadau a gwrandawiadau cyhoeddus, ac ymchwil

  • Ffrwd Newyddion IICSA (yn Saesneg)

  • Canolfan y Cyfryngau (yn Saesneg) - pecynnau cyfryngau o'n gwrandawiadau cyhoeddus, cyflwynir sesiynau yn Iaith Arwyddion Prydain ac yn bennaf gan bobl Fyddar

Back to top